Regulamin

 

§ 1

Warunki wstępne

1. Niniejszy dokument stanowi Ogólne warunki użytkowania strony internetowej Portal Farmaceutyczno Medyczny (www.pfm.pl) zwanej w dalszej części Regulaminu Portalem, która jest udostępniana w Internecie przez PFM.PL S.A.

2. Użytkowanie Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na wszelkie zasady, warunki, ostrzeżenia i inne przewidziane prawem przepisy zawarte w tym dokumencie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje któregoś z punktów Regulaminu, bądź w jakikolwiek sposób treści zawarte na stronach Portalu godzą uczucia, bądź przekonania Użytkownika, prosimy opuścić stronę.

3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025.)

§ 2

Właściciel strony

1. Właścicielem Portalu jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063274. REGON: 016806400, NIP: 5272322884. Kapitał zakładowy 250.000 zł.

§ 3

Portal i jej całkowita zawartość jest własnością PFM.PL S.A., licencjodawców oraz podmiotów współpracujących z PFM.PL S.A. i podlega ochronie zgodnie z właściwym obowiązującym prawem, w szczególności prawem cywilnym, prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Wszelkie użycie ograniczone jest tylko i wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik nie ma prawa modyfikowania, kopiowania, przekazywania oraz udostępniania materiałów zawartych na stronach Portalu, z wyjątkiem sytuacji gdy właściciel materiałów udostępni je na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń regulowanych stosowną umową.

§ 4

Użytkownik Portalu

Użytkownikami Portalu www.pfm.pl mogą być osoby korzystające z zasobów tej strony internetowej www.pfm.pl za pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego oraz każdego innego środka przekazu jego treści i są nimi:

a) Pacjent - do którego adresowana jest ogólnodostępna treść artykułów zamieszczonych na stronach Portalu – dostępna bez rejestracji i logowania lub

b) Osoba związana z branżą farmaceutyczną (tj. technik farmacji, farmaceuta) lub osoba związana branżą medyczną (tj. lekarz), do której adresowana jest specjalistyczna treść artykułów widoczna po dokonaniu wcześniejszej rejestracji oraz zalogowaniu się na Portalu pfm.pl.

§ 5

Rejestracja

1. Użytkownicy wskazani w par. 4 pkt b) Regulaminu mają prawo dokonać bezpłatnej rejestracji na Portalu pfm.pl i mieć możliwość korzystania z szerszego zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Portalu pfm.pl.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym:

 • - wybór typu konta z dostępnej listy,
 • - podanie imienia i nazwiska,
 • - podanie adresu e-mail,
 • - nadanie i powtórzenie hasła,
 • - akceptację treści regulaminu

Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących przez PFM.PL S.A. oraz na przetwarzanie danych w celach statystycznych.

3. Pracownicy PFM.PL S.A. zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w rejestracji.

4. Portal pfm.pl zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.

§6

Warunki użytkowania

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamieszczanie przez Użytkownika treści w sposób sprzeczny z ww. zasadą uprawniać będzie PFM.PL do likwidacji Konta bez jakiegokolwiek dodatkowego wezwania.

2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna:

a) na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall;

b) na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych;

c) unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców;

3. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do publikowania swoich komentarzy określonych treści w miejscach do tego przeznaczonych. Żadna z tych informacji nie może być pod żadnym pozorem sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, obraźliwa, obsceniczna, naruszać praw autorskich, znaków towarowych czy rozpowszechniać treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, a także nie może zawierać mogącego wyrządzić szkodę oprogramowania lub opisów takich procesów.

4. PFM.PL S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia niezgodnych z niniejszym Regulaminem materiałów oraz powiadomienia stosownych organów ścigania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, jednakże użytkownik powinien osobiście upewnić się że dostarczany i publikowany materiał jest zgodny ze wcześniej wspomnianymi warunkami. PFM.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki umieszczanych przez użytkowników informacji.

5. Użytkownik udziela PFM.PL S.A. prawa do dowolnego i bezpłatnego publikowania, modyfikacji, dystrybucji i kopiowania oraz wykorzystania w inny sposób wszelkich publikowanych przez użytkownika materiałów.

§ 7

PFM.PL S.A. dołoży wszelkich starań aby prezentowane na Portalu informacje były zgodne z prawdą, jednak w żaden sposób PFM.PL S.A. nie może gwarantować ich poprawności, dokładności czy kompletności. W żaden sposób, wszelkie treści o charakterze medycznym, bądź farmaceutycznym nie mogą być traktowane przez użytkowników jako wiążąca informacja o charakterze leczniczym, terapeutycznym czy medycznym. Właściwymi dla udzielenia tego typu informacji są lekarze i farmaceuci, z którymi użytkownik powinien się skontaktować w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Żadne z tych informacji nie mogą być substytutem porady lekarskiej lub farmaceutycznej.

§ 8

Wszelkie opinie wyrażane przez użytkowników Portalu nie wyrażają punktu widzenia spółki PFM.PL S.A.

§ 9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem (61) 65136 00, poprzez adres email: redakcja@pfm.pl, lub pisemnie pod adresem ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • - rejestracji na Portalu – podstawą prawną przetwarzania jest umowa,
 • - w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących – podstawą przetwarzania jest zgoda
 • - w celach statystycznych – podstawą przetwarzania danych jest zgoda.

3. Dane Użytkownika pozyskane w ramach Portalu będą przechowywane do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela Portalu, chyba że wcześniej Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek Użytkownika administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Użytkownika ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

§ 10

1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie głównej portalu odpowiedniego komunikatu oraz wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z usług. Po upływie tego terminu zmieniona treść Regulaminu staje się obowiązującą.

2. Informacje handlowe zawarte na Portalu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec PFM.PL.

3. PFM.PL świadczy usługi z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. PFM.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie zostały zapisane przez Użytkownika nieprawdziwe lub niepełne dane,

b) dostęp do danych zgromadzonych na Koncie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika,

c) udostępnienie Hasła, Loginu lub danych zamieszczonych na Koncie osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

d) szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

4. PFM.PL zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyny;

c) zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Portalu;

d) do zaprzestania świadczenia Usług i likwidacji Konta , jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:

 • - dopuszcza się działań, które mogą utrudniać lub destabilizować pracę Portalu;
 • - narusza prawnie chronione interesy PFM.PL, w szczególności jego prawa autorskie i dobra osobiste;
 • - narusza postanowienia Regulaminu,
 • - wykorzystuje Portal dla celów promocji i reklamy.

5.Treści, zdjęcia i materiały publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.Zgodami na profilowanie i retargeting możesz zarządzać samodzielnie klikając na poniższy przycisk.

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.