Regulamin

 

§ 1

Warunki wstępne

1. Niniejszy dokument stanowi Ogólne warunki użytkowania strony internetowej Portal Farmaceutyczno Medyczny (www.pfm.pl) zwanej w dalszej części Regulaminu Portalem, która jest udostępniana w Internecie przez PFM.PL S.A.

2. Użytkowanie Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na wszelkie zasady, warunki, ostrzeżenia i inne przewidziane prawem przepisy zawarte w tym dokumencie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje któregoś z punktów Regulaminu, bądź w jakikolwiek sposób treści zawarte na stronach Portalu godzą uczucia, bądź przekonania Użytkownika, prosimy opuścić stronę.

§ 2

Właściciel strony

1. Właścicielem Portalu jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063274.

§ 3

Portal i jej całkowita zawartość jest własnością PFM.PL S.A.., licencjodawców oraz podmiotów współpracujących z PFM.PL S.A. i podlega ochronie zgodnie z właściwym obowiązującym prawem, w szczególności prawem cywilnym, prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Wszelkie użycie ograniczone jest tylko i wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik nie ma prawa modyfikowania, kopiowania, przekazywania oraz udostępniania materiałów zawartych na stronach Portalu, z wyjątkiem sytuacji gdy właściciel materiałów udostępni je na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń regulowanych stosowną umową.

§ 4

Użytkownik Portalu

1. Użytkownikami Portalu www.pfm.pl mogą być osoby korzystające z zasobów tej strony internetowej www.pfm.pl za pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego oraz każdego innego środka przekazu jego treści i są nimi:

a) Pacjent - do którego adresowana jest ogólnodostępna treść artykułów zamieszczonych na stronach Portalu – dostępna bez rejestracji i logowania lub

b) Osoba związana z branżą farmaceutyczną (tj. technik farmacji, farmaceuta) lub osoba związana branżą medyczną (tj. lekarz), do której adresowana jest specjalistyczna treść artykułów widoczna po dokonaniu wcześniejszej rejestracji oraz zalogowaniu się na Portalu pfm.pl.

§ 5

Rejestracja

1. Każdy z użytkowników ma prawo dokonać bezpłatnej rejestracji na Portalu pfm.pl i mieć możliwość korzystania z szerszego zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Portalu pfm.pl.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3. Pracownicy PFM.PL S.A. zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu z użytkownikiem.

4. Dokonanie rejestracji na stronie głównej Portalu www.pfm.pl (poprzez wypełnienie ww. formularza rejestracyjnego) oraz wejście na stronę główną Portalu pfm.pl (pod adresem www.pfm.pl) oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu, w tym zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Portal pfm.pl podanych w chwili rejestracji danych do celów informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) użytkownikom Portalu przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każdy użytkownik może tego dokonać, wysyłając swój sprzeciw drogą e- mailową na adres: redakcja@pfm.pl.

6. Portal pfm.pl zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.

7. Rejestracja i uzyskanie dostępu do materiałów i usług w Portalu pfm.pl są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika faktu otrzymywania wysyłanych przez redakcję Portalu pfm.pl aktualności oraz informacji o nowościach, w tym także informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym.

8. W przypadku braku zgody użytkownika na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji i materiałów, o których mowa w §5 pkt. 4, Portal pfm.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu użytkownika do informacji i usług w Portalu.

§6

Warunki użytkowania

1. Warunki użytkowania Portalu mogą się zmienić, jednak zawsze obowiązująca wersja tego dokumentu jest dostępna pod adresem http://www.pfm.pl/regulamin.

2. PFM.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności w sposób pośredni lub bezpośredni za informacje lub oferowane usługi, z wyjątkiem tych, które ma obowiązek zagwarantować na mocy obowiązujących przepisów prawa.

3. PFM.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki, szkody i krzywdy użytkownika mogące być następstwem dostępu do wymienionej strony internetowej oraz wszelkich zmian które mogą następować w dowolnym momencie i bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników. PFM.PL S.A. nie odpowiada również za dostęp do treści Portalu jak również wszelkie następstwa wykorzystania zawartych w nim informacji - są one dokonywane na odpowiedzialność użytkownika.

4. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do publikowania swoich komentarzy określonych treści w miejscach do tego przeznaczonych. Żadna z tych informacji nie może być pod żadnym pozorem sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, obraźliwa, obsceniczną, naruszać praw autorskich, znaków towarowych czy rozpowszechniać treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, a także nie może zawierać mogącego wyrządzić szkodę oprogramowania lub opisów takich procesów.

5. PFM.PL S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia niezgodnych z niniejszym Regulaminem materiałów oraz powiadomienia stosownych organów ścigania w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, jednakże użytkownik powinien osobiście upewnić się że dostarczany i publikowany materiał jest zgodny ze wcześniej wspomnianymi warunkami. PFM.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki umieszczanych przez użytkowników informacji.

6. Użytkownik udziela PFM.PL S.A. prawa do dowolnego i bezpłatnego publikowania, modyfikacji, dystrybucji i kopiowania oraz wykorzystania w inny sposób wszelkich publikowanych przez użytkownika materiałów.

§ 7

PFM.PL S.A. dołoży wszelkich starań aby prezentowane na Portalu informacje były zgodne z prawdą, jednak w żaden sposób PFM.PL S.A. nie może gwarantować ich poprawności, dokładności czy kompletności. W żaden sposób, wszelkie treści o charakterze medycznym, bądź farmaceutycznym nie mogą być traktowane przez użytkowników jako wiążąca informacja o charakterze leczniczym, terapeutycznym czy medycznym. Właściwymi dla udzielenia tego typu informacji są lekarze i farmaceuci, z którymi użytkownik powinien się skontaktować w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Żadne z tych informacji nie mogą być substytutem porady lekarskiej lub farmaceutycznej.

§ 8

Wszelkie opinie wyrażane przez użytkowników Portalu nie wyrażają punktu widzenia spółki PFM.PL S.A.

§ 9

Dane osobowe

1. W przypadku rejestracji na w Portalu pfm.pl użytkownik podaje swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z określonych usług prezentowanych na Portalu pfm.pl. Przetwarzanie przez administratora Portalu danych osobowych użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tj. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: redakcja@pfm.pl.

2. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

3. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa.

4. Konta poczty elektronicznej użytkowników mogą być wykorzystywane przez Portal pfm.pl do celów informacyjno-edukacyjnych (wysyłka specjalistycznych biuletynów medycznych) oraz marketingowych (wysyłka informacji o charakterze promocyjnym).

§ 10

Poprzez użytkowanie Portalu pfm.pl użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Jeżeli użytkownik nie zgada się z powyższymi warunkami, prosimy o opuszczenie strony oraz nie odwiedzanie strony internetowej www.pfm.pl. Właściciel Portalu pfm.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, w związku z tym prosimy o regularne zapoznawanie się z jej treścią. Użytkowanie naszego Portalu mimo zmian w niniejszym dokumencie oznaczać będzie akceptację nowych warunków, pomimo braku zapoznania się z nimi.

§ 11

Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, prosimy nie odwiedzać Portalu oraz nie korzystać z usług prezentowanych na Portalu pfm.pl.

§ 12

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.Zgodami na profilowanie i retargeting możesz zarządzać samodzielnie klikając na poniższy przycisk.

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.