Index leków

Ultiva

Ultiva, GlaxoSmithKline Export
Wskazania:
Analgetyk do stosowania podczas indukcji i (lub) podtrzymywaniu znieczulenia ogólnego podczas zabiegów chirurgicznych (w tym kardiochirurgicznych). Leczenie bólu w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u pacjentów znajdujących się pod ścisłą opieką medyczną przed zastosowaniem długo działających leków przeciwbólowych. Znieczulenie i sedacja pacjentów wentylowanych mechanicznie w oddziałach intensywnej terapii.
Skład:
1 fiolka zawiera 1 mg, 2 mg lub 5 mg remifentanylu w postaci chlorowodorku.
Działanie:
Selektywny agonista receptora µ-opioidowego, charakteryzujący się szybkim rozpoczęciem i bardzo krótkim czasem działania. Po podaniu dożylnym efekt analgetyczny występuje prawie natychmiast i ustępuje po kilku minutach od zakończenia wlewu, a resztkowa aktywność opioidowa utrzymuje się nie dłużej niż 10 min. W zakresie zalecanego dawkowania stężenie leku we krwi jest proporcjonalne do dawki; zwiększenie szybkości wlewu o 0,1 µg/kg mc./min powoduje wzrost stężenia osoczowego o 2,5 ng/ml. Wykazuje działania kliniczne typowe dla opioidów, w tym istotny hamujący wpływ na ośrodek oddechowy. Nie powoduje uwalniania histaminy ani efektu nawrotowego zahamowania ośrodka oddechowego. Wiąże się z białkami osocza średnio w 70%. Metabolizowany przez niespecyficzne esterazy krwi i tkanek do praktycznie nieaktywnego (1/4600 siły działania remifentanylu) kwasu karboksylowego. Remifentanyl nie jest substratem dla cholinesterazy osoczowej. T0,5 remifentanylu wynosi 3-10 min, metabolitu - 2 h. Około 95% remifentanylu wydalane jest z moczem w postaci metabolitu. Klirens i objętość dystrybucji remifentanylu w stanie stacjonarnym są zwiększone u małych dzieci, następnie w raz z wiekiem ulegają zmniejszeniu osiągając ok. 17 rż. wartości jak u dorosłych. Farmakokinetyka metabolitu karboksylowego u dzieci (2-17 lat) nie różni się od dorosłych; T0,5 remifentanylu nie jest istotnie różna u niemowląt. Działanie farmakodynamiczne leku zwiększa się wraz z wiekiem: u pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens zmniejsza się o 25%, a skuteczne stężenie jest mniejsze o 50%. Farmakokinetyka remifentanylu nie jest znacząco zmieniona u pacjentów ze zmieniającym się stopniem niewydolności nerek nawet po podawaniu przez 3 doby w warunkach intensywnej terapii. Wydalanie metabolitu karboksylowego jest zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek, kumulacja nie wywołuje znaczących efektów µ-opioidowych nawet po 3 dobach wlewu. Farmakokinetyka remifentanylu jest niezmieniona u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby oraz podczas "bezwątrobowej" fazy operacji przeszczepiania wątroby. Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby mogą być nieco bardziej wrażliwi na hamujący wpływ remifentanylu na ośrodek oddechowy. U pacjentów będących w stanie hipotermii (w kardioanestezji) klirens remifentanylu zmniejsza się o około 3% na każdy 1st.C obniżenia ciepłoty ciała. Nie ma dowodów na usuwanie remifentanylu w trakcie dializy; metabolit karboksylowy jest usuwany w czasie hemodializy w ok. 30%.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na pochodne fentanylu lub pozostałe składniki preparatu. Nie stosować zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo (preparat zawiera glicynę). Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu jako jedynego środka do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego.
Środki ostrożności:
Lek może być stosowany jedynie przez osoby doświadczone w stosowaniu leków znieczulających, prowadzeniu wentylacji wspomaganej i resuscytacji, w warunkach umożliwiających monitorowanie i wspomaganie krążenia i oddychania. Lek może powodować sztywność mięśniową, zazwyczaj zależną od dawki i szybkości podawania (pojedyncze wstrzyknięcie powinno trwać > 30 sek.), możliwą do opanowania zmniejszeniem szybkości wlewu leku (ustępuje w ciągu kilku minut po zatrzymaniu podaży). W razie potrzeby należy stosować wspomaganie oddychania. Wykazuje hamujące działanie na ośrodek oddechowy - niezamierzonej hipowentylacji zapobiega zmniejszenie wlewu o 50%. Może powodować hipotensję i bradykardię, należy zachować ostrożność u pacjentów wyniszczonych, z hipowolemią oraz u pacjentów w podeszłym wieku ze względu na zwiększoną wrażliwość tych grup pacjentów na wpływ remifentanylu na układ krążenia. Ze względu na bardzo szybkie ustępowanie działania remifentanylu (5-10 min od zakończenia wlewu nie obserwuje się resztkowej aktywności opioidowej), u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym po których występuje ból pooperacyjny, środki przeciwbólowe należy podać przed lub natychmiast po zakończeniu wlewu preparatu. Należy zwrócić uwagę na niezamierzone (po zakończeniu wlewu) podanie leku z objętości drenu którym był stosowany. Podobnie jak inne opioidy remifentanyl może wywołać uzależnienie.
Ciąża i laktacja:
Brak badań o bezpieczeństwie stosowania remifentanylu u kobiet w ciąży. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży, jedynie w przypadkach, gdy oczekiwana korzyść dla matki przeważą nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa stosowania leku podczas porodu. Nie ma wystarczających danych, aby zalecać stosowanie leku podczas porodu lub cięcia cesarskiego. Lek przenika przez barierę łożyska (stężenie we krwi płodu wynosi około 50% stężenia we krwi matki) i prawdopodobnie jest metabolizowany w organizmie płodu (może wywierać hamujący wpływ na ośrodek oddechowy noworodka). Należy doradzać karmiącym matkom, aby zaprzestały karmienia piersią przez 24h po zastosowaniu leku - pochodne fentanylu są wydzielane z mlekiem kobiecym.
Efekty uboczne:
Bardzo często: sztywność mięśni szkieletowych, hipotensja, nudności, wymioty. Często: bradykardia, wzrost ciśnienia tętniczego w okresie pooperacyjnym, ostre zahamowanie czynności ośrodka oddechowego, bezdech, świąd, dreszcze pooperacyjne. Niezbyt często: hipoksja, zaparcia, bóle w okresie pooperacyjnym. Rzadko: sedacja podczas wybudzania ze znieczulenia ogólnego, reakcje alergiczne z anafilaksją włącznie u pacjentów otrzymujących remifentanyl w skojarzeniu z innymi środkami znieczulenia ogólnego, asystolia, zatrzymanie krążenia, zazwyczaj poprzedzone bradykardią (podczas podawania remifentanylu z innymi środkami znieczulenia ogólnego). Ponadto: uzależnienie, drgawki, blok przedsionkowo-komorowy, tolerancja. W rzadkich przypadkach po nagłym odstawieniu remifentanylu obserwowano tachykardię, nadciśnienie i pobudzenie, w szczególności jeżeli nastąpiło to po jego przedłużonym podawaniu (dłuższym niż 3 doby).
Dawkowanie:
Dożylnie. Dorośli: wprowadzenie do znieczulenia (zawsze ze środkiem anestetycznym): wlew 0,5-1,0 µg/kg mc./min poprzedzony lub nie bolusem 1,0 µg/kg mc.; podtrzymanie znieczulenia u pacjentów wentylowanych: w anestezji z 66% N2O - początkowo 0,4 µg/kg mc./min, następnie 0,1-2,0 µg/kg mc./min; w anestezji z izofluranem (0,5 MAC) lub propofolem (100 µg/kg mc./min) - początkowo 0,25 µg/kg mc./min, następnie 0,05-2,0 µg/kg mc./min. Decyduje efekt kliniczny, szybkość wlewu należy zwiększać o 25-100% lub zmniejszać o 25-50% co 2-5 min; można dodać bolus co 2-5 min. Znieczulenie z zachowanym oddechem własnym: początkowa szybkość wlewu wynosi 0,04 µg/kg mc./min, następnie można ją dostosować w zależności od pożądanego efektu (0,025-0,1 µg/kg mc./min); nie zaleca się podawania leku w pojedynczym wstrzyknięciu. Kontynuacja analgezji w bezpośrednim okresie pooperacyjnym przy zachowaniu oddechu własnego (do czasu wystąpienia efektu przeciwbólowego podanego odpowiednio wcześnie analgetyku o długim czasie działania): początkowy wlew 0,1 µg/kg mc./min, następnie zwiększony lub zmniejszony o 0,025 µg/kg mc./min w odstępach 5-minutowych; nie zaleca się stosowania leku w pojedynczych wstrzyknięciu. U pacjentów: w podeszłym wieku - może wystąpić większa wrażliwość na lek, należy zmniejszyć dawki wstępne o 50%; u pacjentów z III/IV grupy ryzyka operacyjnego wg. ASA należy zmniejszyć dawkę wstępną; u pacjentów z nadwagą należy obliczać dawkę wg. należnej mc. Nie jest konieczne modyfikowanie dawek w niewydolności nerek lub wątroby.
Dawkowanie u dzieci: do ukończenia 1 r.ż. - brak badań odnośnie rekomendowania dawek. Farmakokinetyka remifentanylu u noworodków i niemowląt jest podobna do obserwowanej u dorosłych. W wieku 1-12 lat: brak badań aby określić dawkowanie do wprowadzenia do znieczulenia. Podtrzymanie znieczulenia u dzieci 1-12 lat: pojedyncze wstrzyknięcie 1,0 µg/kg mc./min + ciągły wlew remifentanylu + anestetyk podawany w mieszaninie O2/N2O=1:2. Z halotanem (0,3 MAC): dawka początkowa - 0,25 µg/kg mc./min, dawka podtrzymująca - 0,05-1,3 µg/kg mc./min; z sewofluranem (0,3 MAC): dawka początkowa - 0,25 µg/kg mc./min, dawka podtrzymująca - 0,05-0,9 µg/kg mc./min; z izofluranem (0,5 MAC) - dawka początkowa - 0,25 µg/kg mc./min, dawka podtrzymująca - 0,06-0,9 µg/kg mc./min;
Kardioanestezja dorosłych: indukcja - nie zaleca się stosowania leku w pojedynczym wstrzyknięciu, należy rozpocząć wlew 1,0 µg/kg mc./min i nie wykonywać intubacji przed upływem 5 min. Podtrzymanie znieczulenia u pacjentów wentylowanych w anestezji z izofluranem (0,4 MAC) - pojedyncze wstrzyknięcie 0,5-1,0 µg/kg mc. + początkowo 1,0 µg/kg mc./min, następnie w zakresie 0,003-4,0 µg/kg mc./min; w anestezji z propofolem w dawce początkowej 50 µg/kg mc./min - pojedyncze wstrzyknięcie 0,5-1,0 µg/kg mc. + początkowo 1,0 µg/kg mc./min, następnie w zakresie 0,01-4,3 µg/kg mc./min; kontynuacja znieczulenia: pojedyncze wstrzyknięcie - nie zalecane; wlew w zakresie 0-1,0 µg/kg mc./min. Kardioanestezja dzieci: brak danych dla podania dawek rekomendowanych.
Intensywna terapia dorosłych - jako lek zapewniający sedację i analgezję u pacjentów wentylowanych mechanicznie - wlew 0,1-0,15 µg/kg mc./min; szybkość wlewu powinna być modyfikowana (zwiększana) o 0,025 µg/kg mc./min nie częściej niż co 5 min do uzyskania pożądanego poziomu sedacji/znieczulenia; przed zabiegami związanymi ze stymulacją bólową zaleca się utrzymanie szybkości wlewu minimum 0,1 µg/kg mc./min przez 5 min, z ewentualnym zwiększaniem dawki o 25-50% co 2-5 min. Brak doświadczeń odnośnie długotrwałego stosowania w warunkach intensywnej terapii u dzieci < 18 r.ż.
Lek należy podawać wyłącznie dożylnie za pomocą wykalibrowanej pompy infuzyjnej do rurki zestawu do wlewu o dużym przepływie lub odrębnej kaniuli podłączonej najbliżej dostępu dożylnego. Zaleca się stosowanie rozcieńczeń: dorośli - 50 µg/ml, dzieci > 1 r.ż. - 20-25 µg/ml.
Szczegółowe zasady dawkowania, w tym w połączeniu z lekami sedatywnymi, zawarte są w materiałach informacyjnych o leku.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.