Index leków

Sevoflurane Baxter

Sevoflurane Baxter, Baxter Polska
Wskazania:
Indukcja i podtrzymanie znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci.
Skład:
250 ml płynu do sporządzania inhalacji parowej zawiera sewofluran 100%.
Działanie:
Anestetyk wziewny. Sewofluran jest chlorowcowanym eterem metylo-izopropylowym do wziewnego znieczulenia ogólnego, charakteryzującym się szybką indukcją znieczulenia i szybkim wybudzeniem. MAC (najmniejsze stężenie w pęcherzykach płucnych) zależne jest od wieku. Wywołuje utratę przytomności, odwracalne zniesienie doznań bólowych i aktywności ruchowej, osłabienie odruchów autonomicznych, hamowanie czynności oddechowej i układu krążenia. Efekty te zależne są od dawki. Sewofluran charakteryzuje się niskim współczynnikiem podziału krew/gaz (0,65), co pozwala na szybkie wyprowadzenie ze znieczulenia. Lek może wywoływać zależne od stężenia w mieszaninie oddechowej zmniejszenie ciśnienia krwi. Wykazuje działanie uwrażliwiające mięsień sercowy na arytmogenny efekt podanej egzogennie adrenaliny. Sewofluran jest trudno rozpuszczalny w krwi i tkankach, co skutkuje szybkim osiągnięciem odpowiedniego stężenia pęcherzykowego do wywołania znieczulenia oraz następową szybką eliminację aż do zaprzestania podawania znieczulenia ogólnego. Mniej niż 5% wchłoniętego sewofluranu ulega metabolizmowi w wątrobie do sześciofluoroizopropanolu (HFIP), przy czym powstają fluorki nieorganiczne i CO2 (lub związki jednowęglowe). Po utworzeniu HFIP ulega szybkiej koniugacji z kwasem glukuronowym i eliminacji z moczem. Szybka i intensywna eliminacja sewofluranu przez płuca redukuje do minimum ilość leku dostępną dla metabolizmu. Metabolizm sewofluranu nie ulega indukcji przez barbiturany.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na sewofluran lub inne halogenowe leki znieczulenia ogólnego. Występujące w wywiadzie niewyjaśnione umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby z żółtaczką, gorączką i eozynofilią po znieczuleniu przy użyciu sewofluranu. Potwierdzona lub podejrzewana podatność na hipertermię złośliwą.
Środki ostrożności:
Należy zachować szczególną ostrożność przy doborze dawek leku u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi, zmniejszoną objętością krwi krążącej oraz u pacjentów osłabionych, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥1,5 mg/dl lub 135 µmol/l; należy monitorować czynność nerek po operacji) i przy stosowaniu znieczulenia w położnictwie (z uwagi na rozluźniające działanie sewofluranu na macicę i nasilanie krwotoków macicznych). Podczas podtrzymania znieczulenia zwiększanie stężenia sewofluranu powoduje zależne od dawki spadki ciśnienia krwi. Nadmierny spadek znieczulenia można skorygować poprzez zmniejszenie stężenia sewofluranu. Należy zachować ostrożność przy wielokrotnym stosowaniu leku. Ważne jest utrzymanie stabilności hemodynamicznej w celu uniknięcia niedokrwienia mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. U pacjentów, u których występuje ryzyko wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, sewofluran należy podawać ostrożnie, stosując jednocześnie zabiegi obniżające ciśnienie wewnątrzczaszkowe. U pacjentów wrażliwych sewofluran może wywołać stan zwiększonego metabolizmu mięśni szkieletowych, prowadzący do zwiększenia zapotrzebowania na tlen i wystąpienia zespołu klinicznego znanego jako hipertermia złośliwa. Leczenie polega na odstawieniu sewofluranu, podaniu dożylnym soli sodowej dantrolenu, zastosowaniu leczenia podtrzymującego oraz monitorowaniu i podtrzymywaniu wytwarzania moczu. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia drgawek powinni być poddawani ocenie klinicznej podczas stosowania sewofluranu, stąd ważne jest ograniczanie głębokości znieczulenia u dzieci (szerokie zastosowanie monitorowania funkcji mózgowych może ułatwić optymalny dobór dawki leku i pomóc w uniknięciu gwałtownego zahamowania i objawów przypominających padaczkę napadów dużych u pacjentów szczególnie wrażliwych, zwłaszcza bardzo młodych i w podeszłym wieku). Zaleca się zachowanie ostrożności przy podawaniu leku u pacjentów ze współistniejącymi chorobami wątroby lub u pacjentów otrzymujących leki, mogące potencjalnie powodować zaburzenia czynności wątroby.
Ciąża i laktacja:
Lek wolno stosować u kobiet w ciąży wyłącznie w przypadkach, gdy korzyści z zastosowania wyraźnie przewyższają ryzyko dla płodu. Sewofluran działa rozluźniająco na macicę, stąd istnieje ryzyko nasilenia krwotoków macicznych. Nie badano dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku przy porodzie naturalnym. Dostępna jest ograniczona ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku dla matki i dziecka podczas planowanych zabiegów cesarskiego cięcia. Należy zachować ostrożność stosując lek podczas karmienia piersią
Efekty uboczne:
Sewofluran może wywoływać zależną od dawki depresję czynności serca i depresję oddechową. Większość działań niepożądanych ma charakter łagodny do umiarkowanego i są one przejściowe. Bardzo często: pobudzenie (23%, pacjenci pediatryczni); bradykardia (osoby w podeszłym wieku); zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi; kaszel (pacjenci pediatryczni); nudności (24%), wymioty (17%). Często: pobudzenie; senność, ból głowy, zawroty głowy, drżenia; bradykardia, tachykardia; nadciśnienie tętnicze; kaszel, depresja oddechowa, kurcz krtani; wzmożone wydzielanie śliny; gorączka, dreszcze; zwiększona aktywność AspAT; hipotermia. Niezbyt często: leukocytoza, leukopenia; hiperglikemia; splątanie; zaburzenia rytmu serca (w tym arytmie komorowe), migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe (komorowe, nadkomorowe, rytm bliźniaczy), całkowity blok przedsionkowo-komorowy; bezdech, astma, hipoksja; zatrzymanie moczu, cukromocz; zwiększona aktywność LDH, fosfatazy zasadowej i AlAT, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy. Rzadko: ruchy dystoniczne; zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby; hipertermia złośliwa. Bardzo rzadko: drgawki padaczkopodobne; obrzęk płuc; ostra niewydolność nerek. Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu: odnotowano rzadkie przypadki wysypki, pokrzywki, świądu, skurczu oskrzeli, reakcji anafilaktycznych lub anafilaktoidalnych. Ponadto obserwowano występowanie drgawek w trakcie lub wkrótce po indukcji znieczulenia sewofluranem, w trakcie wybudzania ze znieczulenia oraz w okresie pooperacyjnym do 1 dnia po znieczuleniu.
Dawkowanie:
Lek może być podawany wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w stosowaniu znieczulenia ogólnego oraz konieczna jest natychmiastowa dostępność urządzeń służących do utrzymania drożności dróg oddechowych, sztucznej wentylacji, tlenoterapii i resuscytacji krążeniowej. Lek należy podawać przez parowniki specjalnie kalibrowane do podawania sewofluranu, tak aby możliwa była dokładna kontrola podawanego stężenia leku. Wartości MAC (najmniejszego stężenia pęcherzykowego) sewofluranu zmniejszają się wraz z wiekiem pacjenta oraz z dodawaniem N2O. Dawkowanie należy dobierać indywidualnie i dostosowywać do uzyskania zamierzonego efektu zależnie od wieku i stanu klinicznego pacjenta. Przed wziewnym podaniem sewofluranu można zastosować krótko działające barbiturany lub inne środki podawane dożylnie w celu indukcji znieczulenia. Znieczulenie można indukować samym sewofluranem podając wziewnie 0,5-1% sewofluranu w O2, z dodatkiem N2O lub bez i zwiększając stężenie sewofluranu o 0,5-1% do maksymalnego stężenia 8% u dorosłych i dzieci, aż do uzyskania pożądanej głębokości znieczulenia. U dorosłych podanie wziewne sewofluranu w stężeniu do 5% wywołuje zazwyczaj znieczulenie wymagane do zabiegu chirurgicznego w czasie poniżej 2 min. U dzieci podanie wziewne sewofluranu w stężeniu do 7% wywołuje zazwyczaj znieczulenie wymagane do zabiegu chirurgicznego w czasie poniżej 2 min. Poziomy znieczulenia wymagane do zabiegu chirurgicznego można podtrzymywać przez wziewne podawanie 0,5-3% sewofluranu w O2 z dodatkiem N2O lub bez.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.