Index leków

Forane

Forane, AbbVie Polska
Wskazania:
Wziewny środek do znieczulenia ogólnego.
Skład:
1 butelka zawiera 250 ml izofluranu 100%.
Działanie:
Anestetyk wziewny. Indukcja znieczulenia, a zwłaszcza wybudzenie następują szybko. Nie dochodzi do nadmiernego wytwarzania śliny i wydzieliny tchawiczo-oskrzelowej, a odruch gardłowy i krtaniowy szybko ulegają stłumieniu. Stosując izofluran można szybko zmieniać głębokość znieczulenia. Rytm serca nie ulega zmianie, a wraz z pogłębieniem znieczulenia ogólnego nasila się hamowanie samoistnej czynności oddechowej. Podczas indukcji na ogół następuje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które powraca do normy w wyniku pobudzenia na skutek zabiegu chirurgicznego. W fazie podtrzymywania znieczulenia ciśnienie tętnicze krwi obniża się proporcjonalnie do głębokości znieczulenia, lecz rytm serca nie ulega zmianie. W przypadku oddechu kontrolowanego i prawidłowej wartości pCO2, pojemność minutowa serca na ogół utrzymuje się na stałym poziomie mimo pogłębiania znieczulenia, głównie przez przyspieszenie czynności serca, które kompensuje zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca. W przypadku samoistnej czynności oddechowej dochodzi do hiperkapnii, co może przyspieszać czynność serca i zwiększać pojemność minutową powyżej wartości obserwowanych w stanie czuwania. Przepływ mózgowy nie ulega zmianie podczas płytkiego znieczulenia izofluranem, ale na ogół zwiększa się w przypadku głębszego znieczulenia. Izofluran uwrażliwia mięsień sercowy na adrenalinę w jeszcze mniejszym stopniu niż enfluran. Izofluran podlega stosunkowo niewielkim przemianom metabolicznym w organizmie. W okresie pooperacyjnym zaledwie 0,17% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów. Maksymalne stężenie nieorganicznych fluorków w surowicy wynosi średnio mniej niż 5 µM/l i występuje ok. 4 h po znieczuleniu, osiągając wartości prawidłowe w ciągu 24 h. Nie stwierdzono toksyczności izofluranu w odniesieniu do nerek.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na izofluran lub inne halogenowe wziewne środki znieczulenia ogólnego. Rozpoznanie lub podejrzenie genetycznie uwarunkowanej hipertermii złośliwej.
Środki ostrożności:
Izofluran może powodować uszkodzenie wątroby (w bardzo rzadkich przypadkach martwicę wątroby), ryzyko zwiększa się przy narażeniu na wziewne halogenowe środki znieczulenia ogólnego w odstępie krótszym niż 3 miesiące. U pacjentów z chorobą wieńcową serca, ze względu na "zespół podkradania wieńcowego", konieczne jest utrzymanie prawidłowych parametrów hemodynamicznych w celu uniknięcia niedokrwienia mięśnia sercowego. Należy zachować ostrożność u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym (konieczne może być zastosowanie hiperwentylacji). Izofluran znacznie nasila działanie niedepolaryzujących środków zwiotczających. U genetycznie predysponowanych pacjentów znieczulenie preparatem może wyzwalać zwiększony metabolizm mięśni szkieletowych prowadzący do zwiększenia zapotrzebowania na tlen oraz zespół objawów klinicznych zwany hipertermią złośliwą (należy odstawić izofluran, podać dożylnie sól sodową dantrolenu i zastosować leczenie podtrzymujące czynności życiowe w celu przywrócenia prawidłowej ciepłoty ciała, wspomagać oddychanie i krążenie oraz wyrównać zaburzenia równowagi płynowo-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; należy monitorować niewydolność nerek i podtrzymywać diurezę). Należy zachować ostrożność u pacjentów z utajonym oraz jawnym schorzeniem nerwowo-mięśniowym, zwłaszcza dystrofią Duchenne'a, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi po zastosowaniu wziewnych leków znieczulających, które może prowadzić do zaburzeń rytmu serca i zgonów. U pacjentów tych może również wystąpić znaczne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi oraz zmiany wskazujące na mioglobinurię - zaleca się wczesną i energiczną interwencję w celu wyrównania hiperkaliemii i leczenia utrzymujących się zaburzeń rytmu serca, a następnie przeprowadzenie badań w kierunku utajonego schorzenia nerwowo-mięśniowego. Wraz ze zwiększeniem głębokości znieczulenia, nasila się niedociśnienie tętnicze krwi i depresja oddechowa. U pacjentek poddawanych zabiegowi wyłyżeczkowania jamy macicy obserwowano zwiększoną utratę krwi. Podczas stosowania preparatu obserwowano przemijające wydłużenie czasu pojawienia się BSP w próbie bromosulfoftaleinowej oraz zwiększenie stężenia glukozy we krwi i kreatyniny w surowicy ze zmniejszeniem stężenia azotu mocznikowego, cholesterolu oraz aktywności fosfatazy alkalicznej.
Ciąża i laktacja:
Nie ustalono, czy stosowanie izofluranu w okresie ciąży jest bezpiecznie, ale nie ma powodów, by podejrzewać że lek stosowany do znieczulenia w okresie ciąży ma jakieś szczególne działania niepożądane. Po zabiegu przerwania ciąży obserwowano utratę krwi porównywalną ze stwierdzaną po znieczuleniu innymi środkami wziewnymi. Wykazano, że izofluran w stężeniu nie większym nić 0,75% jest bezpiecznym i skutecznym środkiem do podtrzymywania znieczulenia w cięciu cesarskim. U matek i noworodków nie stwierdzono działań niepożądanych będących wynikiem zastosowania leku. Należy zachować ostrożność przy podawaniu izofluranu kobietom karmiącym piersią. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki.
Efekty uboczne:
Działania niepożądane leku zależą od jego dawki i zalicza się do nich depresję oddechową, niedociśnienie tętnicze krwi i zaburzenia rytmu serca. W okresie pooperacyjnym obserwowano dreszcze, nudności, wymioty i niedrożność jelit. Ponadto przemijające zwiększenie liczby białych krwinek nawet przy braku stresu będącego wynikiem zabiegu chirurgicznego. Przy jednoczesnym podawaniu podtlenku azotu u dorosłych ulega obniżeniu wartość MAC. Rzadko informowano o nadwrażliwości (w tym kontaktowym zapaleniu skóry, wysypce, duszności, świszczącym oddechu, dyskomforcie w klatce piersiowej, obrzęku twarzy lub reakcji anafilatycznej). W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić uszkodzenie wątroby, od niewielkiego, przemijającego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych do grożącej śmiercią martwicy wątroby.
Dawkowanie:
Lek może być podawany wyłącznie w oddziałach szpitalnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt anestezjologiczny przez personel posiadający odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w postępowaniu z chorymi poddawanymi znieczuleniu. Do dawkowania izofluranu należy stosować specjalnie kalibrowane parowniki w celu dokładnej kontroli stężenia podawanego środka wziewnego znieczulenia ogólnego. Indukcja znieczulenia: początkowo 0,5% obj., następnie 1,5-3,0% obj. Podtrzymanie znieczulenia: 1-2,5% obj. w mieszaninie tlen/podtlenek azotu lub 1,5-3,5% obj. z czystym tlenem; jeśli konieczne jest dodatkowe zwiotczenie mięśni można zastosować dodatkowo środek zwiotczający mięśnie. Minimalne stężenia pęcherzykowe (MAC) zmieniają się wraz z wiekiem: noworodki -1,6%, niemowlęta 1-6 mż. - 1,87%, niemowlęta 6-12 mż. - 1,8%; dorośli w wieku 26 +/- 4 - 1,28%, 44 +/- 7 - 1,15%, 64 +/- 5 - 1,05% (podano wartości w czystym tlenie). U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się mniejsze stężenia izofluranu do podtrzymania znieczulenia umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.