Index leków

Fentanyl WZF

Fentanyl WZF, Polfa Warszawa
Wskazania:
W małych dawkach w celu zniesienia bólu podczas krótkich zabiegów chirurgicznych. W dużych dawkach jako środek przeciwbólowy/hamujący oddychanie u pacjentów wymagających oddychania wspomaganego. W celu wywołania analgezji chirurgicznej podczas znieczulenia ogólnego. W połączeniu ze środkami neuroleptycznymi w celu przeprowadzenia neuroleptoanalgezji. Jako lek pojedynczy lub w skojarzeniu z innymi lekami (np. benzodiazepinami) w celu przeprowadzenia analgosedacji. W leczeniu silnych bólów, tj. pourazowych, ból towarzyszący zawałowi mięśnia sercowego.
Skład:
1 ml roztworu zawiera 50 µg fentanylu w postaci cytrynianu.
Działanie:
Lek przeciwbólowy z grupy czystych agonistów receptora opioidowego. Po podaniu działanie jest natychmiastowe i krótkotrwałe - utrzymuje się około 30 min. Wykazuje wszystkie typowe dla opioidów działania ośrodkowe, w tym zmniejszenie wrażliwości ośrodka oddechowego, wywoływanie wymiotów, zaparć i zależności fizycznej. Może powodować niewielkie obniżenie ciśnienia tętniczego. W 80% wiąże się z białkami osocza. Wydalany w około 8% z moczem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na fentanyl lub związki o podobnej budowie chemicznej. Depresja oddychania. Choroby zaporowe płuc. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO lub stosowanie w ciągu 14 dni od odstawienia leczenia inhibitorami MAO. Stany kliniczne, które mogą stanowić przeciwwskazanie dla zewnątrzoponowej i podpajęczynówkowej drogi podania.
Środki ostrożności:
Lek może być stosowany jedynie przez osoby doświadczone w stosowaniu leków znieczulających, w warunkach umożliwiających monitorowanie i wspomaganie oddychania i krążenia. Fentanyl podawany długotrwale może wywoływać uzależnienie oraz objawy tolerancji. Należy zachować ostrożność u chorych z: hipowolemią i tendencją do hipotensji, depresją układu oddechowego, miastenią, osłabionych lub w podeszłym wieku, niedoczynnością tarczycy, z tendencją do bradyarytmii, chorobami płuc, chorobą alkoholową, z zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Stężenie fentanylu w surowicy krwi zmniejsza się stopniowo, dlatego ze względu na utrzymujące się zahamowanie ośrodka oddechowego, zaleca się obserwację pacjenta. Nie zaleca się stosowania opioidowych leków przeciwbólowych w szybkim wstrzyknięciu dożylnym w pacjentów z zaburzeniami czynności mózgu.
Ciąża i laktacja:
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania fentanylu podczas ciąży - lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla płodu. Ze względu na możliwość przenikania przez łożysko, fentanyl może wywoływać depresję ośrodka oddechowego u noworodka - nie stosować w czasie porodu (łącznie z cięciem cesarskim). W przypadku zastosowania fentanylu należy natychmiast podać noworodkowi odtrutkę w postaci naloksonu. Lek wydziela się do mleka matki, karmienie piersią można rozpocząć po 24 h od zastosowania fentanylu.
Efekty uboczne:
Bardzo często: sztywność mięśniowa (która może również obejmować mięśnie międzyżebrowe), nudności, wymioty. Często: pobudzenie, dyskinezja, sedacja, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, bradykardia, tachykardia, arytmia, niedociśnienie, nadciśnienie, ból żył, skurcz krtani, skurcz oskrzeli, bezdech, alergiczne zapalenie skóry, pooperacyjna dezorientacja. Niezbyt często: nastrój euforyczny, ból głowy, zapalenie żył, wahania ciśnienia tętniczego, hiperwentylacja, czkawka, dreszcze, hipotermia, powikłania związane z drogami oddechowymi wynikające ze znieczulenia. Częstość nieznana: nadwrażliwość (taka jak wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne, pokrzywka), drgawki, utrata przytomności, mioklonie, zatrzymanie akcji serca, depresja oddychania, świąd. Podczas jednoczesnego stosowania leków serotoninergicznych, oraz leków osłabiających metabolizm serotoniny może dojść do rozwinięcia się potencjalnie groźnego dla życia zespołu serotoninowego z takimi objawami jak: zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka), zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego (np. tachykardia, wahania ciśnienia tętniczego, hipertermia), zaburzenia nerwowo-mięśniowe (np. hiperrefleksja, brak koordynacji, sztywność) i (lub) zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka). U niektórych pacjentów mogą wystąpić: niepokój, zwłaszcza ruchowy, odczucie chłodu lub dreszcze, po operacji - omamy, zespoły pozapiramidowe. Po podaniu fentanylu zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo może wystąpić wczesna lub późna (do 24 h) depresja ośrodka oddechowego.
Dawkowanie:
Dawka powinna być dobrana indywidualnie do nasilenia bólu; wieku, mc., stanu klinicznego pacjenta oraz planowanego rodzaju znieczulenia. Dorośli i dzieci od 12 do 17 lat dożylnie: przy oddechu spontanicznym: 0,05-0,2 mg jako dawka początkowa, 0,05 mg dawka dodatkowa; przy oddechu wspomaganym: 0,3-3,5 mg jako dawka początkowa, 0,1-0,2 mg dawka dodatkowa. Premedykacja: 0,05-0,1 mg domięśniowo 45 min przed planowanym znieczuleniem, podobnie dożylnie 5-10 min przed indukcją znieczulenia ogólnego. Jako lek przeciwbólowy: 0,1 mg znosi ból na 10-20 min w czasie zabiegu powodującego niewielkie dolegliwości bólowe; 0,2-0,5 mg w szybkim wstrzyknięciu dożylnym daje zniesienie bólu przez ok. 1 h w czasie zabiegu powodującego średnie dolegliwości bólowe; 50 µg/kg mc. daje zniesienie bólu przez 4-6 h w czasie zabiegu powodującego duże dolegliwości bólowe. Zaleca się podawanie dożylnych frakcjonowanych dawek 0,05-0,1 mg adekwatne do stymulacji bólowej. Wlew dożylny: z oddechem kontrolowanym 1 µg/kg mc./min w szybkim wlewie przez pierwsze 10 min, następnie 0,1 µg/kg mc./min we wlewie; dawkę nasycającą można podawać w postaci bolusa. Podtrzymanie spontanicznego oddychania: 0,05-0,08 µg/kg mc./min; kardiochirurgia: do 3 µg/kg mc./min. Podskórnie: we wstrzyknięciu lub wlewie ciągłym, dawki dostosowuje się do stanu pacjenta. Zewnątrzoponowo: 50-100 µg jednorazowo; 25-100 µg/h w ciągłym wlewie; metoda PCA: nasycenie - 75-100 µg; wlew zasadniczy 30-75 µg/h; dawka na żądanie 10-15 µg; czas blokady pompy 6 min. Podpajęczynówkowo: 5-25 µg/dawkę jednorazowo; 0,8 µg/kg mc./h w ciągłym wlewie. Dzieci od 2 do 11 lat dożylnie: przy oddechu spontanicznym i wspomaganym: 1-3 µg/kg mc. jako dawka początkowa, 1-1,25 µg/kg mc. dawka dodatkowa. Podskórnie: dzieci o mc. <50 kg: początkowo 0,5-2 µg/kg mc./h we wstrzyknięciu lub wlewie ciągłym; dzieci poniżej 6 mc.: początkowo 1/4-1/3 dawki 0,5-2 µg/kg mc./h, następna modyfikowana zależnie od efektu; dzieci o mc.> 50 kg: początkowo 25-75 µg co 1 h. U pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych zaleca się zmniejszenie dawek.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.