Index leków

Bupivacainum hydrochloricum WZF

Bupivacainum hydrochloricum WZF, Polfa Warszawa
Wskazania:
Znieczulenia miejscowe w chirurgii, położnictwie oraz w zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych. Roztwór stosuje się w znieczuleniach: nasiękowym, nerwów obwodowych, zewnątrzoponowych.
Skład:
1 ml zawiera 5 mg chlorowodorku bupiwakainy.
Działanie:
Lek miejscowo znieczulający z grupy amidów. Silniej hamuje przewodnictwo we włóknach czuciowych niż ruchowych (zalecana jest w sytuacjach, gdy konieczna jest blokada czuciowa bez blokady ruchowej). Bupiwakaina odznacza się szybkim początkiem działania i długotrwałym efektem - zależny od zastosowanej dawki leku. T0,5 wynosi 3,5 h. Jest metabolizowana głównie w wątrobie (głównym metabolitem jest pipekoloksylidyna). Bupiwakaina i jej metabolity są wydalane głównie z moczem w postaci metabolitów sprzężonych z kwasem glukuronowym; tylko 6% dawki leku jest wydalane z moczem w postaci nie zmienionej.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu lub inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej. Wstrząs kardiogenny i hipowolemiczny. Odcinkowe znieczulenie dożylne. Niektóre stany chorobowe, będące przeciwwskazaniem do stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego, niezależnie od rodzaju stosowanego leku miejscowo znieczulającego: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie istoty szarej rdzenia kręgowego, krwawienie wewnątrzczaszkowe, podostre zwyrodnienie rdzenia w przebiegu niedokrwistości złośliwej, guzy mózgu i rdzenia kręgowego, gruźlica kręgosłupa, zakażenia ropne skóry w miejscu zamierzonego podania preparatu, zaburzenia krzepnięcia lub aktualne leczenie przeciwzakrzepowe.
Środki ostrożności:
Lek może być stosowany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w wykonywaniu blokady, diagnozowaniu ostrych objawów toksycznych i leczeniu działań niepożądanych, w warunkach możliwości prowadzenia tlenoterapii i resuscytacji, w ośrodkach zatrudniających przeszkolony personel. Należy bezwzględnie unikać podania leku donaczyniowo. Pacjenci przyjmujący leki przeciwarytmiczne klasy III powinni być starannie monitorowani (EKG) w czasie znieczulenia. Należy zachować szczególną ostrożność przy znieczuleniach dużych pni nerwowych i innych technikach - gdy konieczne jest podanie dużej objętości leku; przy podawaniu kolejnych dawek leku (ryzyko kumulacji); u pacjentów z niewydolnością układu krążenia (mniejsze możliwości kompensacji zmian związanych z wydłużeniem czasu przewodnictwa przedsionkowo-komorowego); u pacjentów ze schorzeniami wątroby i zmniejszonym przepływem wątrobowym. Ostrożnie stosować do znieczuleń w obrębie głowy i szyi (ryzyko podania dotętniczego), do znieczulenia pozagałkowego. Zewnątrzoponowo - szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z hipowolemią, z zaburzonym powrotem żylnym (wodobrzusze, guz w jamie brzusznej, zaawansowana ciąża), z wysiękiem opłucnowym (znieczulenie zewnątrzoponowe może powodować czasową dysfunkcję mięśni międzyżebrowych).
Ciąża i laktacja:
Preparatu nie należy stosować we wczesnym okresie ciąży, z wyjątkiem sytuacji, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Bupiwakaina przenika do mleka matki w ilości nie wpływającej na stan karmionego dziecka.
Efekty uboczne:
Działania niepożądane leku związane są z działaniem ogólnym po przedostaniu się do krążenia. Układ krążenia: bupiwakaina wpływa na układ bodźcoprzewodzący i mięsień sercowy - może powodować zmniejszenie pojemności minutowej serca, blok przewodnictwa, hipotensję, bradykardię, komorowe zaburzenia rytmu (włącznie z częstoskurczem komorowym, migotaniem komór i asystolią). Ośrodkowy układ nerwowy: drętwienie języka, ograniczony kontakt z pacjentem, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, drżenia mięśniowe, senność, drgawki, utrata przytomności, bezdech. Po podaniu donaczyniowym notowano ciężkie reakcje toksyczne z drgawkami i zatrzymaniem krążenia. Zależne od techniki znieczulenia - w znieczuleniu zewnątrzoponowym może wystąpić: hipotensja, bradykardia, omdlenie wazo-wagalne, asystolia; tzw. wysokie znieczulenie rdzeniowe (po omyłkowym podaniu podpajęczynówkowo) z bezdechem i ciężką hipotensją; mechaniczne uszkodzenie rdzenia lub korzeni nerwowych (z zaburzeniami czucia, dysfunkcjami ruchowymi, zaburzeniem czynności zwieraczy, paraplegią). Po wielokrotnym podaniu lub długotrwałym wlewie może dojść do zaburzenia czynności wątroby z odwracalnym zwiększeniem aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny.
Dawkowanie:
Dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta; dawka i stężenie zależą od techniki znieczulenia, wielkości znieczulanego obszaru, unaczynienia w regionie podawania leku, wymaganego stopnia blokady ruchowej, pożądanego czasu działania znieczulenia, stanu klinicznego pacjenta, ilości znieczulanych segmentów w znieczuleniu zewnątrzoponowym. Maksymalna dawka jednorazowa: 150 mg (dorośli). Przy stosowaniu dawek powtarzanych - maksymalnie 50 mg co 2 h. Ogólne zasady dawkowania: znieczulenie nasiękowe: maksymalnie 60 ml 0,25% (=maksymalnie 150 mg); znieczulenie zewnątrzoponowe lędźwiowe do zabiegu chirurgicznego: 10-20 ml 0,5% (=50-100 mg) blokada ruchowa częściowa do całkowitej, znieczulenie zewnątrzoponowe lędźwiowe podczas porodu: 6-12 ml 0,5% (=30-60 mg) blokada ruchowa częściowa do całkowitej lub 6-12 ml 0,25% (=15-30 mg) blokada ruchowa minimalna; znieczulenie zewnątrzoponowe krzyżowe do zabiegu chirurgicznego: 15-30 ml 0,5% (=75-150 mg) blokada ruchowa częściowa do całkowitej, znieczulenie zewnątrzoponowe krzyżowe dzieci do 10 lat - poziom znieczulenia do Th10: 0,3-0,4 ml/kg 0,25% (=0,75-1 mg/kg), znieczulenie zewnątrzoponowe krzyżowe dzieci do 10 lat - poziom znieczulenia do Th6: 0,4-0,6 ml/kg 0,25% (=1-1,5 mg/kg), znieczulenie zewnątrzoponowe krzyżowe podczas porodu: 10-20 ml 0,5% (=50-100 mg) blokada ruchowa częściowa do całkowitej lub 10-20 ml 0,25% (=25-50 mg) blokada ruchowa częściowa; blokada nerwów obwodowych: maksymalnie 30 ml 0,5% (=maksymalnie 150 mg) blokada ruchowa częściowa do całkowitej lub maksymalnie 60 ml 0,25% (=maksymalnie 150 mg) blokada ruchowa minimalna do częściowej; blokada układu współczulnego: 20-50 ml 0,25% (=50-125 mg).
Należy wykonywać próbną aspirację przed i podczas podawania leku, w przypadku podawania dużych objętości - podać dawkę próbną (3-5 ml) z adrenaliną (wystąpienie tachykardii ułatwia wówczas rozpoznanie niezamierzonego wstrzyknięcia donaczyniowego); dawka główna powinna być wstrzykiwana powoli (25-50 mg/min). U pacjentów w podeszłym wieku, w złym stanie ogólnym, u dzieci - należy zmniejszyć dawki leku. W celu uzyskania mniejszego stężęnia preparatu, należy rozcieńczyć roztwór z 0,9% roztworze NaCl lub 5% roztworze glukozy.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.