Index leków

Warfin

Warfin, Orion Corporation
Wskazania:
Leczenie i zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Wtórne zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego i zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym (udar lub zator w krążeniu obwodowym) po zawale mięśnia sercowego. Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym (udar lub zator w krążeniu obwodowym) u pacjentów z migotaniem przedsionków, z patologią zastawek lub po protezowaniu zastawek serca.
Skład:
1 tabl. zawiera 3 mg lub 5 mg warfaryny sodowej. Tabletki zawierają laktozę.
Działanie:
Lek przeciwzakrzepowy. Działa przeciwzakrzepowo poprzez kompetycyjne blokowanie redukcji witaminy K oraz jej 2,3 epoksydu do witaminy KH2. Witamina KH2 jest konieczna, aby niektóre, zależne od witaminy K białka koagulacyjne (czynniki zespołu protrombiny: VII, IX i X) mogły ulec karboksylacji przez kwas gamma-glutaminowy i uzyskać aktywność koagulacyjną. Białko C i jego kofaktor białko S, naturalnie występujące inhibitory krzepnięcia zależne od witaminy K, również podlegają takiemu wpływowi. Poprzez hamowanie konwersji witaminy K preparat powoduje wytwarzanie w wątrobie oraz wydalanie częściowo karboksylowanego i dekarboksylowanego białka krzepnięcia. Warfaryna występuje w postaci dwóch izomerów: S-warfaryna ma 5-krotnie silniejsze działanie niż R-warfaryna. Warfaryna jest szybko i całkowicie wchłaniana. W 98-99% wiąże się z białkami osocza. R-warfaryna jest metabolizowana m.in. przez CYP1A2, CYP3A4 i reduktazę karbonylową, natomiast S-warfaryna niemal całkowicie metabolizowana jest przy udziale polimorficznego enzymu CYP2C9. T0,5 R-warfaryny wynosi 37-89 h, natomiast w przypadku S-warfaryny 21-43 h. Ok. 90% dawki doustnej jest wydalane z moczem, głównie w postaci metabolitów. Po zakończeniu leczenia warfaryną stężenie protrombiny ulega normalizacji w po upływie około 4-5 dni.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na warfarynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Tendencja do krwawień (choroba von Willebranda, hemofilie, małopłytkowość, zaburzenia czynności płytek). Ciężka niewydolność wątroby oraz marskość wątroby. Nieleczone lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. Ostatnio przebyte krwawienie wewnątrzczaszkowe. Stany predysponujące do krwawień wewnątrzczaszkowych takie, jak tętniaki tętnic mózgowych. Tendencja do częstych upadków spowodowanych stanem neurologicznym lub inną zmianą zdrowotną. Zabiegi chirurgiczne w obrębie o.u.n. lub oka. Stany predysponujące do krwawień z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych, np. powikłania związane z krwawieniami z przewodu pokarmowego, zapalenie uchyłka lub choroby nowotworowe w wywiadzie. Infekcyjne zapalenie wsierdzia lub wysięk osierdziowy. Otępienie, psychozy, alkoholizm oraz inne stany, w których przestrzeganie zaleceń przez pacjenta może nie być satysfakcjonujące oraz gdy leczenie przeciwzakrzepowe nie może być bezpieczne podawane. Równoczesne stosowanie ziela dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). I trymestr i ostatnie 4 tyg. ciąży.
Środki ostrożności:
Jeżeli konieczne jest uzyskanie szybkiego działania przeciwzakrzepowego, należy rozpocząć leczenie heparyną; następnie kontynuuje się leczenie heparyną wraz z rozpoczęciem leczenia warfaryną, przez 5 do 7 dni, do czasu uzyskania wskaźnika INR utrzymującego wartości docelowe przez co najmniej 2 dni. U pacjentów z wrodzonym niedoborem białka C lub białka S, w celu uniknięcia martwicy kumarynowej, należy w pierwszej kolejności stosować heparynę; jednocześnie początkowe dawki warfaryny nie mogą przekraczać 5 mg; leczenie heparyną należy kontynuować przez 5-7 dni jak opisano powyżej. Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat u pacjentów w podeszłym wieku (wątrobowy metabolizm warfaryny jak również produkcja czynników krzepnięcia ulegają spowolnieniu u osób starszych, co może łatwo prowadzić do nadmiernego działania terapeutycznego warfaryny). Nadczynność tarczycy, gorączka, niewyrównana niewydolność krążenia, niewydolność wątroby mogą zwiększać działanie warfaryny. W niedoczynności tarczycy działanie to może być mniejsze. W niewydolności nerek oraz w zespole nerczycowym zwiększa się wolna frakcja warfaryny we krwi, co w zależności od chorób współistniejących, może prowadzić do zmniejszenia lub zwiększenia działania warfaryny. We wszystkich ww. wymienionych przypadkach należy uważnie monitorować stan kliniczny pacjenta oraz wskaźnik INR. Ekstrakcja zęba zazwyczaj może być przeprowadzona przy wskaźniku INR 2-2,2; podczas innych zabiegów chirurgicznych należy zachować ostrożność oraz dostosować INR do wartości odpowiedniej dla danego zabiegu. Należy unikać drastycznych zmian nawyków żywieniowych podczas leczenia, ponieważ zwartość witaminy K w żywności może wpływać na leczenie warfaryną (czynniki mogące wpływać na terapię to: przejście na dietę wegetariańską, bardzo restrykcyjna dieta, depresja, wymioty, biegunka, biegunka tłuszczowa lub zaburzenia wchłaniania z innych przyczyn). W razie wystąpienia krwawienia podczas leczenia warfaryną, niezależnie od aktualnej wartości INR, należy podejrzewać istnienie przyczyn miejscowych. Opublikowano pojedyncze dane na temat występowania oporności na warfarynę (jest to zjawisko niezwykle rzadkie); tacy pacjenci wymagają od 5 do 20-krotnie większych dawek w celu uzyskania odpowiedzi terapeutycznej. Jeśli odpowiedź pacjenta na warfarynę jest słaba, należy wykluczyć inne, bardziej prawdopodobne przyczyny takiego stanu rzeczy: nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjenta, interakcja z innymi lekami lub z pokarmem, jak również błędy laboratoryjne. Odpowiedź i zapotrzebowania na dawkowanie warfaryny zależą od zmienności genetycznej w genach CYP2C9 i VKORC1; w zależności od genotypu pacjenta może być konieczna zmiana dawki; pacjenci należący do grupy słabo metabolizujących (CYP2C9) wymagają mniejszej dawki początkowej oraz podtrzymującej. Istnieje duże ryzyko interakcji podczas stosowania warfaryny równocześnie z innymi lekami, preparatami ziołowymi czy suplementami diety, dlatego zalecane jest wzmożone monitorowanie odpowiedzi terapeutycznej na warfarynę podczas rozpoczynania lub kończenia podawania innych leków w trakcie leczenia warfaryną. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
Warfaryna przenika przez łożysko; jest przeciwwskazana podczas I trymestru ciąży (ryzyko działania teratogennego, obserwowano płodowy zespół warfarynowy i wady rozwojowe OUN) oraz podczas ostatnich 4 tyg. ciąży (zwiększenie ryzyka krwawienia u matki i płodu oraz wzrost umieralności płodowej, szczególnie podczas porodu). Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania warfaryny podczas całej ciąży; w szczególnych okolicznościach lekarz specjalista może rozważyć takie leczenie. Warfaryna nie przenika do mleka kobiecego; może być stosowana w czasie laktacji.
Efekty uboczne:
Często: krwawienie, nudności, wymioty, biegunka. Rzadko: martwica kumarynowa naskórka, zespół purpurowego palucha (warfarynę należy odstawić, wówczas zmiany skórne z reguły powoli zanikają). Bardzo rzadko: zapalenie naczyń, zwapnienia tchawicze, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, cholestatyczne zapalenie wątroby, przemijające łysienie, wysypka, priapizm, reakcje alergiczne (zwykle wysypka), zatorowość cholesterolowa.
Dawkowanie:
Doustnie. Docelowy zakres wartości INR podczas doustnego leczenia przeciwzakrzepowego w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po protezowaniu zastawek wynosi 2,5-3,5, przy innych wskazaniach - 2,0-3,0. Dorośli. Dzień 1.-2.: 10 mg/dobę lub 5 mg/dobę w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów drobnej budowy, pacjentów z samoistnym wskaźnikiem INR>1,2 lub u pacjentów z zaburzeniem bądź otrzymujących leki wpływające na skuteczność leczenia. W leczeniu ambulatoryjnym, u pacjentów z wrodzonym niedoborem białka C lub białka S: 5 mg przez 3 kolejne dni. Dzień 3. - INR <2: 10 mg/dobę lub 5 mg/dobę w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów drobnej budowy lub u pacjentów z zaburzeniem bądź otrzymujących leki wpływające na skuteczność leczenia; INR 2-2,4: 5 mg/dobę; INR 2,5-2,9: 3 mg/dobę; INR 3-3,4: 2,5 mg/dobę; INR 3,5-4: 1,5 mg/dobę; INR >4: jedna doba przerwy. Dzień 4.-6. - INR <1,4: 10 mg/dobę; INR 1,4-1,9: 7,5 mg/dobę; INR 2-2,4: 5 mg/dobę; INR 2,5-2,9: 4,5 mg/dobę; INR 3-3,9: 3 mg/dobę; INR 4-4,5: jedna doba przerwy, następnie 1,5 mg/dobę; INR >4: dwie doby przerwy, następnie 1,5 mg/dobę. Od 7. dnia terapii - INR 1,1-1,4: tygodniową dawkę warfaryny zwiększyć o 20%; INR 1,5-1,9: tygodniową dawkę warfaryny zwiększyć o 10%; INR 2-3,: utrzymać dawkę; INR 3,1-4,5: zmniejszyć dawkę tygodniową o 10%; INR >4,5: opuszczać dawki do czasu INR <4,5, następnie kontynuować z dawką zmniejszoną o 20%. Oznaczenie INR. Oznaczenia INR wykonuje się codziennie do chwili uzyskania stabilnej wartości docelowej, zwykle wymaga to 5 do 6 dni od chwili rozpoczęcia podawania. Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi oznaczeniami INR ulegają wówczas cotygodniowemu wydłużeniu, docelowo osiągając 4-tygodniowe odstępy. Jeśli w wartościach INR występują duże wahania lub gdy u pacjenta występuje choroba wątroby lub zaburzenia wpływające na wchłanianie witaminy K, odstępy pomiędzy kolejnymi pomiarami muszą być krótsze niż 4 tyg. Dołączenie nowych leków lub odstawienie dotychczas stosowanych wymaga częstszej kontroli INR. W terapii długotrwałej, korekty wykonuje się w zakresie tygodniowej dawki warfaryny, zgodnie wytycznymi przedstawionymi powyżej. Jeśli dawka wymaga korekty, następne oznaczenie INR należy wykonać po 1 lub 2 tyg. od czasu wprowadzenia zmiany. Po tym okresie odstępy pomiędzy pomiarami mogą być ponownie wydłużone do zamierzonych 4-tygodniowych. Dzieci. Leczenie warfaryną nie jest zalecane u noworodków ze względu na ryzyko jednoczesnego wystąpienia niedoboru witaminy K. Dzień 1. - INR 1,0-1,3: dawka nasycająca 0,2 mg/kg mc. Dzień 2.-4. (okres wysycenia) - INR 1,1-1,3: powtórzenie dawki nasycającej; INR 1,4-3: 50% dawki nasycającej; INR 3,1-3,5: 25% dawki nasycającej; INR >3,5: wstrzymać się do INR <3,5, wtedy ponownie włączyć dawkę 50% zmniejszoną w stosunku do poprzedniej. Leczenie podtrzymujące - INR 1,1-1,4: tygodniową dawkę warfaryny zwiększyć o 20%: INR 1,5-1,9: tygodniową dawkę warfaryny zwiększyć o 10%: INR 2-3: utrzymać dawkę: INR 3,1-3,5: zmniejszyć dawkę tygodniową o 10%; INR>3,5: wstrzymać się do INR <3,5, wtedy ponownie włączyć dawkę 20% zmniejszoną w stosunku do poprzedniej. Planowe leczenie chirurgiczne: oznaczyć INR na tydzień przed przewidzianym zabiegiem chirurgicznym. Odstawić warfarynę na 1-5 dni przed zabiegiem. Jeśli u pacjenta występuje duże ryzyko zakrzepicy, profilaktycznie podawać podskórnie heparynę niskocząsteczkową. Odstawić warfarynę przed operacją: 5 dni gdy INR >4,0; 3 dni gdy INR 3-4; 2 dni gdy INR 2-3. Oznaczyć INR wieczorem w dniu poprzedzającym zabiegi i podać doustnie lub dożylnie 0,5-1 mg wit. K, jeśli INR >1,8. Rozważyć konieczność zastosowania infuzji z heparyny niefrakcjonowanej lub profilaktycznego podania heparyny niskocząsteczkowej w ciągu dnia, w którym wykonywany jest zabieg chirurgiczny. Kontynuować podskórne podawanie heparyny niskocząsteczkowej przez 5-7 dni po zabiegu, równolegle z warfaryną ponownie wprowadzoną do leczenia. Kontynuować stosowanie warfaryny w zwykłej dawce podtrzymującej, podanej wieczorem tego samego dnia, po małym zabiegu chirurgicznym; po dużym zabiegu podawać warfaryną od dnia rozpoczęcia żywienia dojelitowego. Szczególne grupy pacjentów. Osoby w podeszłym wieku wymagają mniejszych dawek niż młodsi pacjenci (dorośli). Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek mogą, w zależności od współistniejących chorób, wymagać mniejszych lub większych dawek warfaryny. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby mogą wymagać mniejszych dawek warfaryny.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.