Index leków

Fragmin

Fragmin, Pfizer Europe
Wskazania:
Leczenie ostrej zakrzepicy żył głębokich. Niestabilna choroba wieńcowa (np. dławica piersiowa spoczynkowa, zawał mięśnia sercowego bez załamka Q). Przewlekłe leczenie objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (proksymalna zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna) w celu zmniejszenia nawrotów choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Zapobieganie krzepnięciu krwi w krążeniu pozaustrojowym, np. podczas hemodializy i hemofiltracji w przebiegu ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek. Profilaktyka przeciwzakrzepowa związana z zabiegami chirurgicznymi. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorych unieruchomionych z przyczyn medycznych: z zastoinową niewydolnością serca w III lub IV klasie NYHA lub ostrą niewydolnością oddechową, z ostrym zakażeniem, z ostrą chorobą reumatyczną lub ostrą chorobą zapalną jelit, i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka zakrzepicy żył głębokich np. wiek powyżej 75 lat, otyłość, choroba nowotworowa, zakrzepica żył głębokich w wywiadzie.
Skład:
1 ampułko-strzykawka 0,2 ml zawiera 2 500 j.m. anty-Xa lub 5 000 j.m. anty-Xa dalteparyny sodowej ; 1 ampułko-strzykawka 0,3 ml, 0,4 ml, 0,5 ml, 0,6 ml lub 0,72 ml zawiera odpowiednio: 7 500 j.m. anty-Xa, 10 000 j.m. anty-Xa, 12 500 j.m. anty-Xa, 15 000 j.m. anty-Xa lub 18 000 j.m. anty-Xa dalteparyny sodowej; 1 amp. 1 ml lub 1 amp. 4 ml zawiera 10 000 j.m. anty-Xa dalteparyny sodowej.
Działanie:
Heparyna drobnocząsteczkowa o średniej masie cząsteczkowej 6000, uzyskiwana ze śluzówki jelita świńskiego. Wpływ przeciwzakrzepowy jest zależny od jej zdolności nasilania hamującego działania antytrombiny (AT) na aktywność czynnika Xa i trombinę. Sól sodowa dalteparyny silniej hamuje aktywność czynnika Xa niż wydłuża czas krzepnięcia osocza (APTT). Wywiera mniejszy niż heparyna wpływ na czynność i agregację płytek krwi, w związku z tym w niewielkim stopniu wpływa na pierwotną hemostazę. Uważa się, że niektóre przeciwzakrzepowe właściwości dalteparyny sodowej wynikają z jej wpływu na ścianę naczyń lub układ fibrynolizy. Biodostępność po podaniu podskórnym leku wynosi około 87%±6. T0,5 po podaniu dożylnym wynosi około 2 h, a po podaniu podskórnym - 3-5 h. Eliminacja leku odbywa się głównie przez nerki.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na sól sodową dalteparyny, inną heparynę drobnocząsteczkową, heparynę niefrakcjonowaną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Potwierdzona lub podejrzewana małopłytkowość poheparynowa o podłożu immunologicznym. Czynne krwawienie, np. z przewodu pokarmowego lub naczyń mózgu. Zaburzenia krzepnięcia o ciężkim przebiegu. Bakteryjne zapalenie wsierdzia. Niedawno przebyte urazy lub zabiegi chirurgiczne w obrębie o.u.n., oczu i (lub) uszu. Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia, dużych dawek leku nie podawać pacjentom, u których zostanie wykonane znieczulenie podpajęczynówkowe lub zewnątrzoponowe lub inne zabiegi powodujące konieczność wykonania nakłucia lędźwiowego. Nie podawać domięśniowo.
Środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie regularnie w trakcie leczenia dalteparyną należy oznaczać liczbę płytek krwi. Zachować ostrożność u pacjentów z: małopłytkowością, zaburzeniami czynności płytek, ciężką niewydolnością wątroby lub nerek, nieleczonym lub niereagującym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, retinopatią nadciśnieniową lub cukrzycową oraz u osób w podeszłym wieku. Duże dawki leku należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabieg chirurgiczny lub inne choroby mogące zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku. Z uwagi na ryzyko wystąpienia krwiaka, należy unikać domięśniowego podawania innych leków, jeśli dawka dalteparyny przekracza 5000 j.m./dobę. Szczególnego rozważenia wymaga leczenie dalteparyną u pacjentów, u których wykonano bądź planuje się nakłucie lędźwiowe lub znieczulenie rdzeniowe (zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe), ze względu na ryzyko powstania krwiaka nadoponowego lub podpajęczynówkowego; ryzyko to jest większe w przypadku stosowania stałych cewników wprowadzonych do przestrzeni zewnątrzoponowej, jednoczesnego stosowania leków wpływających na hemostazę (w tym NLPZ i leków hamujących czynność płytek) lub wielokrotnych nakłuć zewnątrzoponowych lub lędźwiowych - w przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu takiego połączenia, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i regularne monitorowanie pacjenta w celu wykrycia ewentualnych objawów świadczących o zmianach neurologicznych; u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe jako profilaktykę zmian zakrzepowych, przed podjęciem decyzji o znieczuleniu przewodowym należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka zastosowania takiego znieczulenia. Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu preparatu u pacjentów z zatorowością płucną, którzy mają również zaburzenia krążenia, obniżone ciśnienie tętnicze lub są we wstrząsie. Szczególna ostrożność konieczna jest w przypadku szybko postępującej lub ciężkiej (<100 000/mm3) małopłytkowości w trakcie stosowania leku - zaleca się przeprowadzenie badania in vitro przeciwciał przeciwpłytkowych w obecności heparyny niefrakcjonowanej lub heparyn drobnocząsteczkowych; jeśli wynik badania jest dodatni lub niejednoznaczny, bądź też w przypadku niewykonania takiego badania, należy przerwać leczenie dalteparyną. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii, ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, wcześniejszą kwasicą metaboliczną, zwiększonym stężeniem potasu we krwi lub przyjmujących leki moczopędne oszczędzające potas - należy oznaczyć stężenie potasu we krwi przed rozpoczęciem stosowania heparyny i następnie regularnie monitorować u pacjentów z grupy ryzyka, szczególnie jeśli leczenie trwa dłużej niż 7 dni. Monitorowanie działania przeciwzakrzepowego dalteparyny nie jest konieczne, jednak należy je rozważyć u pacjentów pediatrycznych (istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dalteparyny u dzieci), osób z niewydolnością nerek lub pacjentów z dużą niedowagą lub otyłością, kobiet ciężarnych, osób narażonych na zwiększone ryzyka krwawienia lub nawrotu zakrzepicy. Za metodę z wyboru pomiaru aktywności anty-Xa uważa się oznaczenia laboratoryjne z użyciem substratu chromogennego; nie należy stosować czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) ani czasu trombinowego, ze względu na to, że badania te są względnie niewrażliwe na aktywność dalteparyny. U pacjentów długotrwale dializowanych potrzebne jest kilkukrotne dostosowanie dawki leku po pomiarze anty-Xa. U pacjentów poddawanych zabiegom hemodializy z nagłych wskazań, zakres stosowanych dawek jest mniejszy i konieczne jest częstsze monitorowanie aktywności anty-Xa. Jeśli u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową wystąpi pełnościenny zawał serca, wskazane może być leczenie trombolityczne. Dalteparyny sodowej nie należy używać zamiennie z heparyną niefrakcjonowaną lub innymi heparynami drobnocząsteczkowymi.
Ciąża i laktacja:
Dalteparyna nie przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego lub toksycznego na płód. Wydaje się, że możliwość uszkodzenia płodu podczas stosowania dalteparyny w ciąży jest niewielka. Nie można jednak całkowicie wykluczyć ryzyka dla płodu, dlatego lek można stosować w ciąży wyłącznie w przypadku bezwzględnej konieczności. U kobiet leczonych dużymi dawkami dalteparyny znieczulenie zewnątrzoponowe podczas porodu jest bezwzględnie przeciwwskazane. U kobiet w III trymestrze ciąży okres półtrwania anty-Xa dalteparyny wynosi 4-5 h. Niewielkie ilości dalteparyny przenikają do mleka matki. Stopień wchłaniania dalteparyny po podaniu doustnym jest bardzo mały; nie są znane potencjalne skutki wpływu niewielkiej aktywności przeciwzakrzepowej na niemowlęta karmione piersią. Chociaż działanie przeciwzakrzepowe na niemowlęta wydaje się mało prawdopodobne, nie można go wykluczyć, dlatego dalteparynę należy stosować w okresie karmienia piersią wyłącznie, jeśli korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla niemowlęcia.
Efekty uboczne:
Często: odwracalna nieimmunologiczna małopłytkowość (typu I), krwotok, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, podskórny krwiak w miejscu podania, ból w miejscu podania. Rzadko: reakcje alergiczne, martwica skóry, przemijające łysienie. Ponadto mogą wystąpić: immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną (typu II, z towarzyszącymi powikłaniami zakrzepowymi lub bez), reakcja anafilaktyczna, hipoaldosteronizm, hiperkaliemia (zwłaszcza u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i cukrzycą), krwawienia wewnątrzczaszkowe (notowano zgony), krwawienia do przestrzeni podpajęczynówkowej lub nadtwardówkowej (notowano zgony), krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej (notowano zgony), krwiak kanału kręgowego, wysypka, osteoporoza (głównie podczas długotrwałego leczenia).
Dawkowanie:
Leczenie ostrej zakrzepicy żył głębokich: podskórnie w jednorazowej dawce dobowej 200 j.m./kg mc. (pojedyncza dawka dobowa nie powinna przekraczać 18 000 j.m.) lub podskórnie w dawce 100 j.m./kg mc. 2 razy na dobę. Maksymalne stężenie anty-Xa 4 h po podaniu dalteparyny powinno wynosić 0,5-1,0 j.m./ml, jednak monitorowanie działania przeciwzakrzepowego nie jest konieczne. W trakcie leczenia preparatem można rozpocząć równoczesne podawanie antagonistów witaminy K. Dalteparynę podaje się do czasu, kiedy stężenia czynników kompleksu protrombiny (czynniki: II, VII, IX, X) zmniejszą się do stężenia terapeutycznego. Następuje to zazwyczaj po około 5 dniach skojarzonego leczenia. Możliwe jest leczenie ambulatoryjne z zastosowaniem takich samych dawek jak stosowane w szpitalu. Zapobieganie krzepnięciu krwi w krążeniu pozaustrojowym. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek lub pacjenci bez zwiększonego ryzyka krwawienia: w trakcie hemodializy lub hemofiltracji trwającej nie dłużej niż 4 h - początkowo dożylnie 30-40 j.m./kg mc., a następnie 10-15 j.m./kg mc./h w infuzji dożylnej lub pojedyncza dawka dożylna 5000 j.m.; w trakcie dłuższej hemodializy lub hemofiltracji (powyżej 4 h) - jednorazowo dożylnie 30-40 j.m./kg mc., a następnie 10-15 j.m./kg mc./h w infuzji dożylnej. Zalecane dawki zazwyczaj powodują uzyskanie aktywności 0,5-1,0 j.m. anty-Xa/ml; częste monitorowanie działania przeciwzakrzepowego nie jest konieczne. Pacjenci z ostrą niewydolnością nerek lub pacjenci ze znacznym ryzykiem krwawienia: jednorazowo, początkowo dożylnie 5-10 j.m./kg mc., a następnie 4-5 j.m./kg mc./h w infuzji dożylnej; należy systematycznie kontrolować aktywność anty-Xa, zalecane stężenie w osoczu zawiera się w przedziale 0,2-0,4 j.m. anty-Xa/ml. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w okresie okołooperacyjnym. Zalecane dawki zazwyczaj powodują uzyskanie maksymalnej aktywności w osoczu 0,1-0,4 j.m. anty-Xa/ml; monitorowanie działania przeciwzakrzepowego nie jest na ogół konieczne. Ogólne zabiegi chirurgiczne. Pacjenci narażeni na ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych: podskórnie 2500 j.m. 2 h przed planowanym zabiegiem oraz 2500 j.m. podskórnie codziennie rano po zabiegu do czasu uruchomienia pacjenta (zazwyczaj 5-7 dni lub dłużej); pacjenci z dodatkowymi czynnikami ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych: w dniu poprzedzającym zabieg podskórnie 5000 j.m. wieczorem, po zabiegu 5000 j.m. podskórnie codziennie wieczorem do czasu uruchomienia pacjenta (zazwyczaj 5-7 dni lub dłużej), alternatywnie 2500 j.m. podskórnie w dniu zabiegu na 2 h przed zabiegiem oraz 2500 j.m. podskórnie po 8-12 h (nie wcześniej niż po 4 h od zakończenia zabiegu), począwszy od następnego dnia po zabiegu 5000 j.m. podskórnie codziennie rano do czasu uruchomienia pacjenta (zazwyczaj 5-7 dni lub dłużej). Zabieg ortopedyczny: podawać przez okres do 5 tyg. po zabiegu, wybierając jeden z podanych sposobów leczenia: 1. podskórnie 5000 j.m. przed zabiegiem chirurgicznym, po zabiegu 5000 j.m. podskórnie co wieczór; 2. 2500 j.m. podskórnie w ciągu 2 h przed zabiegiem oraz 2500 j.m. podskórnie po 8-12 h (nie wcześniej niż po 4 h od zakończenia zabiegu), począwszy od następnego dnia po zabiegu 5000 j.m. podskórnie codziennie; 3. 2500 j.m. podskórnie po 4-8 h od zabiegu (nie wcześniej niż po 4 h od jego zakończenia), począwszy od następnego dnia po zabiegu 5000 j.m. podskórnie codziennie. Profilaktyka ostrej zakrzepicy żył głębokich u pacjentów unieruchomionych z przyczyn medycznych: podskórnie 5000 j.m. raz na dobę do czasu uruchomienia pacjenta (zwykle 14 dni lub dłużej). Monitorowanie działania przeciwzakrzepowego nie jest na ogół konieczne. Niestabilna choroba wieńcowa: podskórnie 120 j.m./kg mc. co 12 h (maksymalnie 10000 j.m./12 h) do czasu stabilizacji klinicznego stanu pacjenta (na ogół przez co najmniej 6 dni); następnie zaleca się przedłużone leczenie stałą dawką preparatu do przeprowadzenia zabiegu rewaskularyzacji. Dawkę ustala się zależnie od płci i masy ciała pacjenta: kobiety o mc. <80 kg i mężczyźni o mc. <70 kg - 5000 j.m. podskórnie co 12 h; kobiety o mc. ≥80 kg i mężczyźni o mc. ≥70 kg - 7500 j.m. podskórnie co 12 h. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 45 dni; zaleca się jednoczesne podawanie kwasu acetylosalicylowego (w dawce 75-325 mg/dobę). Maksymalne stężenie anty-Xa 4 h po podaniu dalteparyny powinno wynosić 0,5-1,0 j.m./ml, jednak monitorowanie działania przeciwzakrzepowego nie jest konieczne. Przewlekle leczenie objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w celu zmniejszenia jej nawrotów u pacjentów z chorobami nowotworowymi : przez 1. miesiąc podskórnie 200 j.m./kg mc. raz na dobę (maksymalnie 18000 j.m. na dobę), następnie 150 j.m./kg mc. raz na dobę przez kolejnych 5 miesięcy. U pacjentów z małopłytkowością indukowaną chemioterapią należy wstrzymać podawanie leku do czasu, gdy liczba płytek krwi osiągnie wartość >50000/mm3. Jeżeli liczba płytek krwi znajduje się w przedziale 50000-100000/mm3, dawkę dalteparyny należy zmniejszyć o 17-33% dawki początkowej, w zależności od masy ciała pacjenta. Gdy liczba płytek krwi powróci do wartości ≥100000/mm3 należy powrócić do pełnej dawki leku. Niewydolność nerek: jeżeli stężenie kreatyniny 3-krotnie przekracza górną granicę normy, dawkę dalteparyny należy dostosować tak, aby utrzymać stężenie anty-Xa w zakresie 0,5-1,5 j.m./ml mierzone 4-6 h od wstrzyknięcia leku. Jeśli stężenie anty-Xa znajduje się poniżej lub powyżej zakresu terapeutycznego, dawkę dalteparyny należy odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć. Oznaczenie stężenia anty-Xa należy powtórzyć po podaniu 3-4 iniekcji w ponownie dobranej dawce. Ten schemat dostosowania dawki należy powtarzać do czasu, gdy anty-Xa osiągnie wartość terapeutyczną. Dzieci. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności dalteparyny u dzieci; nie można ustalić zaleceń dotyczących dawkowania; należy kontrolować stężenie czynnika anty-Xa. W przypadku terapeutycznego stosowania dawek podawanych raz na dobę, maksymalne stężenie anty-Xa 4 h po podaniu dalteparyny powinno wynosić 0,5-1,0 j.m./ml. W przypadku niskiej i zmiennej fizjologicznej czynności nerek, np. u noworodków, wskazane jest ścisłe monitorowanie stężenia anty-Xa. W przypadku leczenia profilaktycznego stężenie anty-Xa powinno utrzymywać się w zakresie 0,2 - 0,4 j.m./ml. Sposób podania: do wstrzyknięcia podskórnego powinno się wybrać miejsce na przedniej lub bocznej ścianie brzucha lub bocznej stronie ud; wstrzyknięcie należy wykonywać powoli; igłę należy wprowadzić prostopadle w stosunku do długiej osi ciała, do fałdu skóry dobrze przytrzymywanego dwoma palcami przez cały okres wykonywania wstrzyknięcia. Kroplę na końcu igły należy usunąć przed wstrzyknięciem, ponieważ przedostanie się dalteparyny sodowej do kanału iniekcyjnego może prowadzić do powstania niegroźnego krwiaka powierzchniowego lub w rzadkich przypadkach miejscowego podrażnienia. Dalteparynę można mieszać z 0,9% roztworem NaCl lub 5% roztworem glukozy.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.