Index leków

Axanum

Axanum, AstraZeneca
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym i naczyniowo-mózgowym u pacjentów potrzebujących długotrwałego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego oraz działania profilaktycznego zapobiegającego powstaniu wrzodów żołądka i (lub) dwunastnicy, towarzyszących stosowaniu kwasu acetylosalicylowego.
Skład:
1 kaps. zawiera 81 mg kwasu acetylosalicylowego i 20 mg ezomeprazolu. Lek zawiera sacharozę.
Działanie:
Kwas acetylosalicylowy w dawkach kardiologicznych w połączeniu z ezomeprazolem. Kwas acetylosalicylowy hamuje powstawanie eikozanoidu tromboksanu A2 poprzez kowalencyjną, nieodwracalną acetylację seryny w pobliżu miejsca aktywnego cyklooksygenazy. Tromboksan A2 jest krótkotrwałym induktorem agregacji płytek krwi oraz silnym lekiem obkurczającym naczynia krwionośne. Płytki krwi nie mogą syntetyzować nowych cząsteczek enzymu, a więc działanie leku utrzymuje się przez cały okres życia trombocytu, który wynosi 7-10 dni. Działanie profilaktyczne i terapeutyczne kwasu acetylosalicylowego w odniesieniu do tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych opiera się właśnie na tym działaniu. Dawka konieczna dla zahamowania agregacji płytek jest znacznie mniejsza niż dawka przeciwbólowa lub przeciwzapalna. Dla uzyskania ciągłego zahamowania syntezy tromboksanu A2 wystarczająca jest dawka dobowa kwasu acetylosalicylowego wynosząca 75 mg. Ezomeprazol jest S-izomerem omeprazolu i zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Jest on swoistym inhibitorem pompy kwasowej w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka. Hamuje wydzielanie kwasu solnego zarówno podstawowe, jak i stymulowane. Kwas acetylosalicylowy wchłaniany jest głównie z górnego odcinka jelita cienkiego, lecz także z żołądka. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 40 min. Hydroliza kwasu acetylosalicylowego zachodzi w osoczu, wątrobie oraz w erytrocytach. T0.5 kwasu salicylowego jest zależny od dawki, ale ogólnie wynosi 2-3 h po zastosowaniu dawek poniżej 3 g. Po stosowaniu dawek terapeutycznych kwas salicylowy wiąże się w 80% z albuminami osocza. Kwas salicylowy oraz jego metabolity są wydalane z moczem. Ezomeprazol jest niestabilny w środowisku kwaśnym i dlatego jest podawany doustnie w postaci powlekanych granulek dojelitowych. Maksymalne stężenie ezomeprazolu w osoczu występuje w przybliżeniu po 3 h od podania. Biodostępność całkowita wynosi 50% po przyjęciu pojedynczej dawki wynoszącej 20 mg i wzrasta do 68% po podawaniu powtarzanym raz na dobę. Wiąże się w 97% z białkami osocza. Metabolizowany jest przez układ cytochromów P-450 (przy udziale izoenzymów CYP2C19 i CYP3A4), a wydalany głównie w postaci metabolitów - 80% dawki z moczem, pozostała część z kałem. U pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby metabolizm ezomeprazolu może być spowolniony. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby całkowita ekspozycja na ezomeprazol jest 2-krotnie zwiększona. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie należy spodziewać się zmian w metabolizmie ezomeprazolu.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, ezomeprazol, pochodne benzimidazolu lub na pozostałe składniki leku. Hemofilia. Trombocytopenia. Marskość wątroby. Ciężka niewydolność serca. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (wielkość filtracji kłębuszkowej poniżej 30 ml/min). Jednoczesne stosowanie z nelfinawirem. Ze względu na możliwość występowania reakcji krzyżowych, lek jest przeciwwskazany u pacjentów, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występują objawy astmy, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka.
Środki ostrożności:
Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży (brak danych). Konieczność stosowania ciągłej profilaktyki zdarzeń sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych należy rozpatrywać w oparciu o dostępne wytyczne naukowe oraz zalecenia krajowe. Do czynników ryzyka wystąpienia wrzodów żołądka u pacjentów stosujących małe dawki kwasu acetylosalicylowego należą przypadki choroby wrzodowej w wywiadzie (z powikłaniami włącznie), jednoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych, kortykosteroidów i (lub) NLPZ, wiek ≥60 lat z chorobami naczyń w wywiadzie lub wiek ≥65 lat lub stwierdzone zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Lek nie jest zalecany w stanach krążeniowych zagrażających życiu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepliwości oraz u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi. Zalecane jest ostrożne stosowanie leków z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i (lub) hamujących agregację płytek krwi. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a zwłaszcza u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki moczopędne, należy uwzględnić ryzyko zatrzymania płynów w organizmie oraz zaburzenia czynności nerek. Ponadto należy zachować ostrożność u pacjentów z rozpoznaną astmą, alergicznym nieżytem błony śluzowej nosa, przewlekłą chorobą dróg oddechowych i innymi znanymi alergiami. Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach powoduje zmniejszenie wydalania kwasu moczowego - może to być przyczyną napadu dny moczanowej u pacjentów z taką skłonnością. Przed rozpoczęciem leczenia kwasem acetylosalicylowym, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub powikłaniami związanymi z chorobą wrzodową w wywiadzie, zaleca się przeprowadzenie badania na obecność bakterii Helicobacter pylori; w przypadku wykrycia zakażenia należy rozważyć eradykację. Należy uświadomić pacjenta aby poinformował lekarza lub dentystę o stosowaniu leku przed każdym planowanym zabiegiem chirurgicznym oraz przed rozpoczęciem stosowania innego leku. Gdy planowane jest wykonanie zabiegu chirurgicznego należy rozważyć konieczność stosowania leku oraz czy nie jest wskazane chwilowe przerwanie stosowania. Jeśli jest niezbędne chwilowe przerwanie leczenia przeciwpłytkowego, lek należy odstawić na minimum 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znacznego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, uporczywych wymiotów, zaburzeń połykania, krwawych wymiotów lub smolistych stolców), a także w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wrzodu żołądka, należy wykluczyć charakter nowotworowy zmian, ponieważ leczenie ezomeprazolem może łagodzić objawy i przyczyniać się do opóźnienia rozpoznania. Pacjenci leczeni długotrwale (szczególnie ci, którzy leczeni są dłużej niż rok) powinni pozostawać pod regularną obserwacją. Lek nie jest zalecany u pacjentów ze wskazaniem do stosowania podwójnej terapii przeciwzakrzepowej z klopidogrelem. Leczenie inhibitorami pompy protonowej może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka zakażeń takimi bakteriami jak Salmonella i Campylobacter. Lek zawiera sacharozę - nie należy go stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy.
Ciąża i laktacja:
Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży chyba, że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia ezomeprazolem z kwasem acetylosalicylowym. Od początku szóstego miesiąca ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować: u płodu - wady układu krążeniowego i oddechowego (w tym przedwczesne zamknięcie przewodu Botalla i nadciśnienie tętnicze), zaburzenia czynności nerek, które może prowadzić do niedoczynności nerek z małowodziem, hamowanie czynności trombocytów oraz u noworodka i matki pod koniec ciąży - możliwe wydłużenie czasu krwawienia i działanie przeciwagregacyjne, które może się pojawić nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek, osłabianie skurczów macicy, skutkujące opóźnieniem lub przedłużeniem akcji porodowej. Zażywanie kwasu acetylosalicylowego w odstępie 5 dni od określonego terminu porodu powoduje zwiększoną skłonność do krwawienia u matki i płodu lub noworodka. Podczas III trymestru ciąży kwas acetylosalicylowy może być stosowany wyłącznie po dokładnym rozpatrzeniu ryzyka w stosunku do korzyści i w małych dawkach; nie należy przekraczać dawki 150 mg na dobę. Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować w dniach poprzedzających przewidywany termin porodu. Istnieją jedynie ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania ezomeprazolu u kobiet w ciąży. Dane dotyczące narażenia pacjentek w ciąży na mieszaninę racemiczną omeprazolu nie wykazały wpływu na powstawanie wady rozwojowych ani szkodliwego działania na płód. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać leczenie, biorąc pod rozwagę korzyści karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki. Istnieją dowody na to, że lek blokujący syntezę prostaglandyn może powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację - działanie to jest przemijające po przerwaniu leczenia.
Efekty uboczne:
Działania niepożądane zgłaszane przez pacjentów stosujących połączenie małej dawki kwasu acetylosalicylowego (75-325 mg/dobę) i ezomeprazolu (20-40 mg/dobę) podczas badań klinicznych: często - ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, wzdęcia, nudności/wymioty, zaparcie; niezbyt często - reakcje alergiczne, obrzęki obwodowe, dna moczanowa, hipoglikemia, bezsenność, zawroty głowy, parestezje, senność, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zapalenie błony śluzowej nosa, astma, krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, stany zapalne, pokrzywka, świąd, wysypka; rzadko - trombocytopenia, reakcje nadwrażliwości (gorączka, obrzęki i reakcje anafilaktyczne/wstrząs), hiponatremia, depresja, zaburzenia smaku, szumy uszne, skurcz oskrzeli, owrzodzenie żołądka, dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej żołądka, zakażenia drożdżakowe, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez, łysienie, bóle stawów i mięśni, złe samopoczucie. Działania niepożądane zgłaszane dla kwasu acetylosalicylowego: często - wydłużony czas krwawienia; niezbyt często - krwawienia samoistne, poważne epizody krwawień; rzadko - niedokrwistość mikrocytowa, zaburzenia czynności nerek, krwawienie dziąseł, ciężkie krwawienia z przewodu pokarmowego; bardzo rzadko - stany splątania, rumień wielopostaciowy. Działania niepożądane zgłaszane dla ezomeprazolu: rzadko - leukopenia, pobudzenie, stany splątania, niewyraźne widzenie, nadwrażliwość na światło, nadmierna potliwość; bardzo rzadko - agranulocytoza, pancytopenia, hipomagnezemia, agresja, omamy, niewydolność wątroby, encefalopatia wątrobowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, słabość mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, ginekomastia.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: zwykle zalecana dawka wynosi 1 kaps. na dobę.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.