Index leków

Darob

Darob, Abbott
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Ciężkie, objawowe zaburzenia rytmu serca typu częstoskurczu komorowego. Objawowe i wymagające leczenia zaburzenia rytmu serca typu częstoskurczu nadkomorowego, jak np. częstoskurcz z węzła przedsionkowo-komorowego, częstoskurcz nadkomorowy w zespole WPW, napadowe migotanie przedsionków.
Skład:
1 tabl. zawiera 80 mg chlorowodorku sotalolu. Preparat zawiera laktozę.
Działanie:
Hydrofilowy lek przeciwarytmiczny klasy III o znacznym działaniu blokującym receptory β-adrenergiczne. Działanie leków klasy II spowodowane jest wydłużeniem czasu trwania potencjału czynnościowego, bez wpływu na czas przewodzenia impulsów. Bezwzględny okres refrakcji ulega wydłużeniu. Taki elektrofizjologiczny mechanizm działania jest charakterystyczny dla obydwu izomerów - prawo i lewoskrętnego - i stwierdzono go w przedsionku, węźle przedsionkowo-komorowym, odnogach pęczka Hisa i komorach. Blokowanie receptorów β-adrenergicznych (β1 i β2) związane jest z izomerem lewoskrętnym. W zależności od napięcia układu współczulnego, preparat zmniejsza częstość akcji serca i kurczliwość mięśnia serca, czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i aktywność reniny w osoczu. Z przewodu pokarmowego wchłania się 75 do 90% dawki. Biodostępność bezwzględna wynosi 75-90%. Lek nie wiąże się z białkami osocza. Nie wykryto aktywnych farmakologicznie metabolitów. Lek wydalany jest wyłącznie przez nerki. T0,5 wynosi około 15 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na sotalol, sulfonamidy lub pozostałe składniki preparatu. Zastoinowa niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Wstrząs. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst.. Blok węzłowo-przedsionkowy. Zespół chorego węzła zatokowego. Bradykardia (< 50 uderzeń na minutę). Istniejące wydłużenie odstępu QT. Hipokaliemia. Niedociśnienie tętnicze. Późne stadia zarostowej choroby tętnic obwodowych. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Kwasica metaboliczna.
Środki ostrożności:
Podczas leczenia przeciwarytmicznego u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego lub zaburzeniami czynności komór serca istnieje szczególne zagrożenie nasilenia zaburzeń rytmu serca (działanie proarytmiczne). Lek może zwiększać wrażliwość pacjenta na alergeny i nasilać reakcje anafilaktyczne; ryzyko wystąpienia poważnych reakcji anafilaktycznych jest większe u pacjentów z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie oraz u pacjentów poddawanych aktualnie odczulaniu. Chlorowodorek sotalolu można podawać tym pacjentom tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. U pacjentów otrzymujących chlorowodorek sotalolu (z wyjątkiem oddziałów intensywnej terapii) przeciwwskazane jest dożylne podawanie leków blokujących kanał wapniowy typu werapamilu i diltiazemu. Leku nie należy podawać pacjentom z guzem chromochłonnym, o ile jednocześnie nie otrzymują leczenia blokującego receptory a-adrenergiczne. W przypadku zaburzeń czynności nerek należy podawać mniejsze dawki leku i monitorować pacjentów. U osób w podeszłym wieku należy uwzględnić możliwość występowania zaburzeń czynności nerek. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci. Ze względu na zawartość laktozy, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
Preparat przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania preparatu.
Efekty uboczne:
Mogą wystąpić: zapalenie rogówki i spojówki; hipoglikemia, podobnie jak w przypadku innych leków b-adrenolitycznych, stosowanie chlorowodorku sotalolu może powodować zaburzenia metabolizmu lipidów (zwiększenie stężenie cholesterolu całkowitego i triglicerydów, zmniejszenie stężenia HDL); stany splątania, omamy, wyraziste sny, zaburzenia snu, depresja; omdlenie, zawroty głowy, bóle głowy, parestazje; niewyraźne widzenie zmniejszenie objętości łez; nasilenie objawów niewydolności serca, bradykardii i zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego, nasilenie dławicy piersiowej; wystąpić może działanie proarytmiczne, które może doprowadzić do zaburzeń pracy serca, a nawet zatrzymania pracy serca (zaburzenia rytmu serca w następstwie podawania chlorowodorku sotalolu mogą wystąpić szczególnie u pacjentów z zagrażającą życiu arytmią i zaburzeniami czynności lewej komory) z uwagi na wydłużenie odstępu QT, zwłaszcza w przypadkach przedawkowania, mogą wystąpić bradykardia i tachyarytmie komorowe, w tym torsade de pointes; zaostrzenie zarostowej choroby tętnic obwodowych, zimne kończyny; duszność u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc; zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka), suchość w jamie ustnej; odczyny skórne; wystąpienie lub nasilenie łuszczycy, osutka łuszczycowa; nasilenie skurczów mięśniowych; impotencja; uczucie zmęczenia, zwiększone osłabienie; zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
Dawkowanie:
Doustnie. Ciężka objawowa tachykardia komorowa: dawka początkowa wynosi 80 mg 2 razy na dobę; jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do 80 mg 3 razy na dobę lub 160 mg 2 razy na dobę. W razie wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca i jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do 480 mg/dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych. W takich przypadkach, dawkę można zwiększyć wyłącznie wtedy, gdy potencjalne korzyści przeważają nad zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych (szczególnie działania proarytmicznego). Objawowa tachykardia nadkomorowa wymagająca leczenia: dawka początkowa wynosi 80 mg 2 razy na dobę; jeśli dawka jest dobrze tolerowana, ale nie jest wystarczająco skuteczna, można ją zwiększyć do 80 mg 3 razy na dobę. U pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków nie należy przekraczać tej dawki. U pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków dawkę można zwiększyć o nie więcej niż 160 mg, jeśli dawka początkowa nie była wystarczająco skuteczna, ale dobrze tolerowana. Nie należy zwiększać dawki wcześniej niż po upływie co najmniej 2-3 dni leczenia. W fazie dostosowywania dawki chlorowodorku sotalolu należy szczególnie dokładnie monitorować pacjentów z zawałem mięśnia sercowego lub ciężką niewydolnością serca w wywiadzie. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek chlorowodorek sotalolu może kumulować się podczas wielokrotnego podawania. Dlatego dawkę leku należy dostosować do wartości klirensu kreatyniny przy jednoczesnym monitorowaniu częstości akcji serca (nie mniej niż 50 uderzeń /min) oraz odpowiedzi klinicznej. Pacjentom z ciężką niewydolnością nerek można podawać lek tylko wtedy, gdy kontroluje się zapis EKG i stężenie leku w surowicy. U pacjentów z klirensem kreatyniny w zakresie od 10 do 30 ml/min (stężenie kreatyniny w surowicy 2 do 5 mg/100 ml) dawkę należy zmniejszyć o połowę. Pacjentom z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min (stężenie kreatyniny w surowicy > 5 mg/100 ml) należy podawać 1/4 dawki zazwyczaj stosowanej.
Tabletki należy połykać w całości. Chlorowodorku sotalolu nie należy przyjmować podczas posiłków, ponieważ jednoczesne spożywanie posiłków (zwłaszcza mleka i produktów mlecznych) może wpływać na wchłanianie substancji czynnej.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.