Index leków

Carvedigamma

Carvedigamma, Wörwag Pharma
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze samoistne. Przewlekła stabilna dławica piersiowa. Leczenie wspomagające stabilnej niewydolności serca o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedilolu.
Działanie:
Nieselektywny ß-bloker rozszerzający naczynia krwionośne, który zmniejsza opór naczyń obwodowych poprzez selektywne blokowanie receptorów α1-adrenergiczych oraz hamuje układ renina-angiotensyna poprzez nieselektywne blokowanie receptorów ß-adrenergicznych. Nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej; działa stabilizująco na błony komórkowe. Karwedilol jest mieszaniną racemiczną dwóch stereoizomerów: oba enancjomery wykazują działanie blokujące receptory α-adrenergiczne; nieselektywne blokowanie receptorów adrenergicznych ß1 i ß2 przypisuje się enancjomerowi S(-). W badaniach na zwierzętach (in vitro i in vivo) oraz w niektórych typach komórek ludzkich (in vitro) wykazono właściwości przeciwutleniające karwedilolu. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym obniżenie ciśnienia nie jest połączone z jednoczesnym zwiększeniem oporu obwodowego, jak w przypadku wybiórczych ß-blokerów. Częstość akcji serca zmniejsza się nieznacznie; objętość wyrzutowa pozostaje niezmieniona. Przepływ krwi przez nerki i czynność nerek oraz obwodowy przepływ krwi pozostają w normie. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym karwedilol zwiększa stężenie noradrenaliny we krwi. W długotrwałym leczeniu u pacjentów z dławicą piersiową karwedilol wykazał działanie przeciwniedokrwienne i zmniejszał nasilenie bólu; ponadto zmniejszał obciążenie wstępne i następcze komór serca. U pacjentów z niewydolnością lewej komory lub zastoinową niewydolnością serca karwedilol wykazuje korzystny wpływ na hemodynamikę oraz frakcję wyrzutową i wymiary lewej komory. Karwedilol nie wykazuje ujemnego wpływu na profil lipidów i na stężenie elektrolitów we krwi. Całkowita biodostępność karwedilolu podawanego doustnie wynosi około 25%. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 1 h. Wiąże się z białkami osocza w 98-99%. Efekt pierwszego przejścia przez wątrobę po podaniu doustnym wynosi około 60-75%. Średni T0,5 w fazie eliminacji wynosi 6-10 h. Jest metabolizowany w wątrobie głównie przez oksydację pierścienia aromatycznego i sprzęganie z kwasem glukuronowym. Wydalany jest z głównie z żółcią; zasadniczą drogą eliminacji jest wydalanie z kałem; nieznaczna część leku wydalana jest przez nerki w postaci metabolitów.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na karwedilol lub pozostałe składniki preparatu. Niewydolność serca w klasie IV (wg NYHA), wymagająca stosowania dożylnych leków inotropowych. Przewlekła obturacyjna choroba płuc z obturacją oskrzeli. Klinicznie istotne zaburzenia czynności wątroby. Astma oskrzelowa. Blok przedsionkowo-komorowy II lub IIIst.. Ciężka bradykardia (poniżej 50 skurczów/min). Wstrząs kardiogenny. Zespół chorego węzła zatokowego (z blokiem zatokowo-przedsionkowym włącznie). Ciężkie niedociśnienie (ciśnienie skurczowe poniżej 85 mmHg). Kwasica metaboliczna. Dławica Prinzmetala. Nieleczony guz chromochłonny. Ciężkie obwodowe zaburzenia krążenia tętniczego. Jednoczesne stosowanie dożylne werapamilu lub diltiazemu. Dzieci i młodzież do 18 rż. Ciąża i okres karmienia piersią.
Środki ostrożności:
U pacjentów z niewydolnością serca karwedilol należy podawać głównie w połączeniu z lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny, glikozydami naparstnicy i/lub lekami rozszerzającymi naczynia. Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem szpitalnym (warunek konieczny - stabilny stan pacjenta przez okres co najmniej 4 tygodni, uzyskany po leczeniu standardowym). U pacjentów z niewydolnością serca i niskim ciśnieniem skurczowym krwi (<100 mm Hg), chorobą niedokrwienną serca, uogólnioną miażdżycą i/lub występującą wcześniej niewydolnością nerek obserwowono w czasie leczenia karwedilolem przemijające pogorszenie czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością serca, w okresie zwiększania dawki leku należy kontrolować czynność nerek. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, nie leczonych lekami doustnymi lub wziewnymi, można stosować karwedilol jedynie, gdy oczekiwana korzyść przewyższa potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem leku - pacjenci wymagają monitorowania na początku leczenia i w czasie zwiększania dawki. Karwedilol może maskować objawy hipoglikemii. U pacjentów z cukrzycą i współistniejącą niewydolnością serca, stosowanie karwedilolu może zaburzyć kontrolę glukozy we krwi (wskazana regularna kontrola stężenia glukozy). Karwedilol może maskować objawy tyreotoksykozy. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z bradykardią (poniżej 55 uderzeń/min),z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie oraz u pacjentów odczulanych, łuszczycą, chorobami naczyń obwodowych, zespołem Raynauda, z blokiem przedsionkowo-komorowym Ist., u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca leczonych glikozydami naparstnicy, u pacjentów leczonych cymetydyną oraz znieczulanych ogólnie. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie karwedilolu i powinni być szczególnie starannie monitorowani. Preparatu nie należy stosować (brak badań) u pacjentów z niestabilnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym, hipotonią ortostatyczną, ostrą chorobą zapalną serca, istotnym hemodynamicznie zwężeniem zastawek serca lub drogi odpływu, w schyłkowym stadium chorób tętnic obwodowych oraz u pacjentów leczonych jednocześnie antagonistą receptora α1-adrenergicznego lub agonistą receptora α2-adrenergicznego. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karwedilolu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Preparat zawiera laktozę - pacjenci z rzadką, wrodzoną nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni stosować leku. Pacjentów wolno metabolizujących debryzochinę należy starannie obserwować podczas rozpoczynania leczenia.
Ciąża i laktacja:
Nie zaleca się stosowania karwedilolu w ciąży i okresie karmienia piersią. Dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet ciężarnych są niewystarczające. ß-blokery zmniejszają perfuzję łożyska, co może prowadzić do wewnątrzmacicznej śmierci płodu oraz porodu niewczesnego lub przedwczesnego. Ponadto mogą wystąpić działania niepożądane (w tym hipoglikemia, bradykardia, depresja oddechowa i hipotermia) u płodu i noworodka. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań sercowych i płucnych u noworodka w okresie poporodowym. Karwedilol można stosować u kobiet ciężarnych tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ewentualne zagrożenie dla płodu i noworodka. Matki otrzymujące karwedilol nie powinny karmić piersią.
Efekty uboczne:
Występują głównie na początku leczenia. Profil działań niepożądanych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową jest podobny do obserwowanego u pacjentów z niewydolnością serca. Jednak częstość występowania działań niepożądanych jest mniejsza niż u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersiową. Bardzo często: hiperglikemia (u pacjentów z cukrzycą), obrzęki obwodowe, hiperwolemia, zatrzymanie płynów; ból i zawroty głowy; zaburzenia widzenia, zmniejszone wydzielanie łez; obrzęki stóp, bradykardia; hipotonia ortostatyczna; nudności, biegunka, wymioty; bóle kończyn; obrzęk narządów płciowych; obrzęki, zmęczenie. Często: łagodna trombocytopenia; hipercholesterolemia; duszność astmatyczna (u pacjentów predysponowanych); ból brzucha. Niezbyt często: zaparcia. Rzadko: leukopenia; obrzęki obwodowe; zaburzenia snu, depresja; parestezje, omdlenia; całkowity blok przedsionkowo-komorowy, zaostrzenie niewydolności serca; niewydolność krążenia obwodowego; obrzęk błony śluzowej nosa; wysypka, pokrzywka, świąd, zmiany o typie liszaja płaskiego, zmiany łuszczycowe; osłabienie czynności nerek; zwiększona aktywność transaminaz w surowicy. Bardzo rzadko: podrażnienie oka; suchość w ustach; trudności w oddawaniu moczu; impotencja. ß-blokery mogą również powodować ujawnienie się i zaostrzenie ukrytej cukrzycy oraz zaburzenia kontroli glikemii. Podczas leczenia karwedilolem rzadko mogą wystąpić łagodne zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
Dawkowanie:
Doustnie. Samoistne nadciśnienie tętnicze: zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę przez 2 dni; dawka podtrzymująca wynosi 25 mg na dobę; w razie konieczności dawkę można zwiększać stopniowo w odstępach 2 tyg.; maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. U pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę (dawkę można zwiększać stopniowo w odstępach 2 tyg.). Przewlekła stabilna dławica piersiowa: zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg 2 razy na dobę przez pierwsze 2 dni; zalecana dawka podtrzymująca wynosi 25 mg 2 razy na dobę; w razie konieczności dawkę można zwiększać stopniowo w odstępach 2 tyg. do zalecanej maksymalnej 100 mg na dobę w 2 dawkach. U pacjentów w podeszłym wieku dawka początkowa wynosi 12,5 mg 2 razy na dobę przez 2 dni; maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg w 2 dawkach. Niewydolność serca: zalecana dawka początkowa wynosi 3,125 mg 2 razy na dobę podawana przez około 2 tyg., którą w przypadku dobrej tolerancji można następnie zwiększyć do 6,25 mg 2 razy na dobę. W razie konieczności dawkę należy zwiększyć do 12,5 mg lub do 25 mg podawane 2 razy na dobę. Każdą kolejną dawkę należy zwiększać stopniowo, nie częściej niż co 2 tyg. Zalecana dawka maksymalna wynosi 25 mg 2 razy na dobę u pacjentów o mc. mniejszej niż 85 kg, oraz 50 mg 2 razy na dobę u pacjentów o mc. większej niż 85 kg, z wyłączeniem pacjentów z ciężką niewydolnością serca. Zwiększenie dawki do 50 mg 2 razy na dobę należy przeprowadzać ostrożnie - należy regularnie kontrolować czynność nerek, liczbę płytek krwi i stężenie glukozy (u chorych na cukrzycę). Jeżeli upłynęły 2 tyg. od odstawienia karwedilolu, leczenie należy ponownie rozpocząć od dawki 3,125 mg 2 razy na dobę i zwiększać ją stopniowo zgodnie z powyższymi zaleceniami. Sposób podania. Tabletki należy popijać odpowiednią ilością płynu. Pacjenci z niewydolnością serca powinni przyjmować tabletki w czasie posiłku.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.