Index leków

Biosotal

Biosotal, Sanofi-Aventis
Wskazania:
Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu serca. Nadkomorowe zaburzenia rytmu: migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, częstoskurcz śródwęzłowy i okołowęzłowy. Zaburzenia rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a.
Skład:
1 tabl. zawiera 40 mg lub 80 mg chlorowodorku sotalolu.
Działanie:
Sotalol jest niewybiórczym lekiem β-adrenolitycznym, nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej ani właściwości stabilizujących błonę komórkową. Preparat jest mieszaniną izomerów lewo- i prawoskrętnych sotalolu. Sotalol ma zarówno działanie charakterystyczne dla leków β-adrenolitycznych (klasa II leków przeciwarytmicznych), jak i wydłuża czas trwania potencjału czynnościowego (klasa III leków przeciwarytmicznych). Działanie polega przede wszystkim na wydłużeniu okresu refrakcji w przedsionkach, komorach i dodatkowych drogach przewodzenia. Zapis EKG odzwierciedla mechanizm działania typowy dla klasy II i III leków przeciwarytmicznych: wydłużenie odstępu PR, QT i QTc (odstęp QT skorygowany dla rytmu serca) bez istotnych zmian czas trwania zespołu QRS. Oba izomery d i l mają wlaściwości leku przeciwartymicznego klasy III, izomer I jest odpowiedzialny za właściwości β-adrenolityczne leku. Działanie β-adrenolityczne występuje podczas stosowania małych dawek, tj. 25 mg a działanie przeciwartymiczne, charakterystyczne dla III klasy leków przeciwarytmicznych, podczas podawania dawek powyżej 160 mg. Wykazuje działanie chronotropowe i inotropowe ujemne, zmniejszając zapotrzebowanie mięśnia serowego na tlen. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym sotalol powoduje stopniowo, ale znaczące, zmniejszenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Po podaniu doustnym wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2,5-4 h od podania. Biodostępność wynosi 90%. Stan stacjonarny osiąga po 2-3 dobach podawania. Pokarm zmniejsza wchłanianie sotalolu o 20%. Nie wiąże się z białkami i nie podlega metabolizmowi wątrobowemu. Około 80-90% leku jest wydalane z moczem, pozostała część z kałem. T0,5 wynosi około 10-20 h. Przenika przez barierę łożyska i mleka matki.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Zaburzenia rytmu typu torsades de pointes. Niedociśnienie niespowodowane przez arytmię. Astma oskrzelowa i inne stany spastyczne oskrzeli. Zespół chorego węzła zatokowego. Bradykardia (poniżej 50/min). Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst. (u chorych bez rozrusznika). Wrodzone lub nabyte wydłużenie odstępu QT. Wstrząs kardiogenny. Niewydolność krążenia IIIst. i IVst. wg NYHA. Zaburzenia krążenia obwodowego np. choroby naczyń kończyn dolnych. Kwasica metaboliczna i ketonowa. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min).
Środki ostrożności:
Nie należy stosować u pacjentów z hipokalemią i hipomagnezemią bez wyrównania zaburzeń elektrolitowych (ryzyko wydłużenia czasu trwania odstępu QT i ryzyko zaburzeń typu torsade de pointes). Ryzyko wystąpienia zaburzeń typu torsade de pointes jest większe u kobiet. U pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego z upośledzeniem czynności lewej komory, należy rozważyć korzyści i ryzyko ze stosowania sotalolu; w przypadku zastosowania sotalolu pacjenta należy dokładnie monitorować i stopniowo zwiększać dawki. Sotalolu nie należy stosować u pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory ≤40%, bez ciężkich zaburzeń rytmu komorowego. Należy unikać wydłużenia odstępu QT >500 msek (ryzyko bradykardii, zaburzeń typu torsade de pointes, zahamowania zatokowego, dysfunkcji węzła zatokowego, bloku przedsionkowo-komorowego II i III); przy wartości >550 msek. należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Ostrożnie stosować u pacjentów z kardiomegalią, utrwalonym częstoskurczem komorowym, zastoinową niewydolnością serca, nadczynnością tarczycy, w podeszłym wieku oraz u pacjentów z cukrzycą, szczególnie niestabilną lub u których w przeszłości wystąpiła hipoglikemia. U pacjentów przyjmujących leki β-adrenolityczne, u których w przeszłości występowały reakcje anafilaktyczne w odpowiedzi na różne alergeny, reakcje po ponownej ekspozycji mogą być cięższe niż uprzednio. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci.
Ciąża i laktacja:
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyć dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu. Jeśli przerwanie leczenia sotalolem nie było możliwe na 48-72 h przed porodem, noworodka należy monitorować przez 48-72 h po urodzeniu. Sotalol przenika do mleka matki. Nie zaleca się karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Bradykardia, duszność, bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zaburzenia w zapisie EKG, niedociśnienie, działanie proarytmiczne (zaburzenia typu torsades de pointes występują zwykle w ciągu 7 dni od rozpoczęcia terapii lub zwiększenia dawki leku), omdlenia, niewydolność serca, wysypka, zmiany łuszczyco-podobne lub nasilenie objawów łuszczycy, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha, wzdęcia, zaburzenia smaku, kurcze mięśni, zmęczenie, ból i zawroty głowy, astenia, zaburzenia snu, depresja, parestezje, zaburzenia nastroju, lęk, zaburzenia sprawności seksualnej, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, gorączka, uczucie zimna i sinica kończyn, objaw Raynauda, nasilenie chromania przestankowego, uczucie suchości oczu. Po nagłym odstawieniu obserwowano pojedyncze przypadki zaostrzenia dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca, zawału mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego oraz ujawnienie utajonej niewydolności naczyń wieńcowych.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: początkowo 80 mg dziennie, zwiększając dawkę dobową co 2-3 dni o 40 mg. Dawka dobowa w zaburzeniach rytmu serca wynosi 120-480 mg. Dawkę dobową dzieli się najczęściej na 2 dawki i przyjmuje rano i wieczorem, godzinę przed posiłkiem.
W niewydolności nerek zaleca się zmniejszenie dawkowania przez wydłużenie odstępów między dawkami: przy klirensie kreatyniny 30-60 ml/min należy zrezygnować z jednej dawki dziennie, przy klirensie 10-30 ml/min dawki podaje się co 36-48 h.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.