Baza chorób - Edukacja seksualna

pokaż wszystkie

Chrześcijaństwo a seksChrześcijaństwo to religia o ponad dwutysiącletniej historii. Wywierała i wciąż wywiera wpływ na ludzkie postawy wobec seksualności, erotyzmu, małżeństwa czy rodziny.


Postawy chrześcijan wobec problematyki prokreacji i erotyki można sprowadzić do kilku zasad:


♦ równość osobowa kobiety i mężczyzny,
♦ model związku monogamicznego
♦ oraz wyłącznie w nim dopuszczalne współżycie seksualne,
♦ a także zakaz masturbacji, jak też przedmałżeńskiego i pozamałżeńskiego seksu oraz
♦ zakaz seksu homoseksualnego,
♦ zakaz aborcji,
♦ wysoka ranga dziewictwa, cnoty,
♦ wysoka ranga czystości i seksualnej ascezy.Judaizm wniósł wiele do chrześcijaństwa:

A mianowicie normy dotyczące seksu, negatywną postawę wobec wyrafinowania oraz dewiacji seksualnych, monogamiczny model rodziny, patriarchalizm, silną pozycję głowy rodziny, uległość żony wobec męża, sakralizację życia rodzinnego.


Ze Starego Testamentu do chrześcijańskiej doktryny religijnej przeniknęły m.in
.:

opis stworzenia człowieka, dzieje pierwszego grzechu (na długo uzasadniające wyższość mężczyzny i nieufność wobec kobiety), model kobiety wiernej, poddanej mężowi (Sara, Rebeka), zasady wychowawcze (przez karcenie i upominanie).


Nauka Chrystusa wprowadziła szereg nowych poglądów:

♦ zasadę nierozerwalności małżeństwa,
♦ wzmocnienie monogamiczności,
♦ życzliwy stosunek do życia rodzinnego oraz wobec kobiet,
♦ zmniejszenie rygoryzmu wobec tzw. kobiet upadłych,
♦ przykłady miłości ojcowskiej.


Święty Paweł wprowadził w doktrynę chrześcijańską duch rygoryzmu żydowskiego, np

przyznawał wyższą pozycję mężczyźnie,
♦ głosił ideę posłuszeństwa dzieci,
♦ celibat uznawał za słuszną formę życia,
♦ występował przeciw rozwodom, wyrafinowaniu seksualnym, homoseksualizmowi oraz kazirodztwu.


Późniejsze wskazania Ojców Kościoła wprowadziły pojęcie sakramentu małżeństwa.

Dzięki temu wzrósł wpływ Kościoła na regulację zachowań seksualnych, warunków powstania małżeństwa, oceny postępowania rodziców, dzieci i małżonków wobec siebie. Najważniejsze znaczenie w doktrynie chrześcijańskiej miał sakrament małżeństwa, uzasadniający nierozerwalność tego aktu, wspólnotę duchową małżonków i podporządkowanie rodziny normom religijnym.


W chrystianizmie należy wymienić trzy podstawowe, odmienne koncepcje rodziny:

♦ katolicką,
♦ prawosławną
♦ oraz protestancką.
PRAWOSŁAWIE

Prawosławie ma bardziej mistyczne, emocjonalne nastawienie i postrzega człowieka jako część wspólnoty.


Prawosławie mniej ingeruje w życie swoich wiernych, również w zakresie seksu, ciała i płci. Przyjmuje bardziej wyrozumiałą postawę np. dopuszcza możliwość udzielania rozwodów i zawieranie małżeństw przez przygotowujących się do stanu kapłańskiego (celibat obowiązuje biskupów), gdyż żonaci duchowni są pozytywnym przykładem wartości sakramentu małżeństwa.

Duchowość Wschodu silniej podkreśla wartość małżeństwa, kobiety, ciała, radości w życiu małżeńskim.

Płeć jest źródłem życia, zwycięstwem nad śmiercią, ponieważ mąż i żona żyją w dzieciach; dlatego ciało i płeć są świętością. Ukoronowanie w ceremonii ślubnej jest znakiem zwycięstwa życia. Drugie małżeństwo jest tolerowane jako wyraz wyrozumiałości dla ludzkiej słabości, kolejna szansa do zawarcia prawdziwego małżeństwa w Chrystusie, jeżeli pierwsze okazało się błędem. I dlatego obrzęd zawarcia drugiego małżeństwa ma charakter pokutny. Radość z pożycia seksualnego jest traktowana jako dobro w małżeństwie, asceza jest wyborem innej drogi życiowej. Stan duchowny oraz małżeński mają równą wartość. Antykoncepcji nie traktuje się jako sztucznych metod - o planowaniu rodziny decydują małżonkowie. Przerywanie ciąży jest niedopuszczalne.


PROTESTANTYZM

W protestantyzmie opinie Lutra były bardziej restrykcyjne wobec seksualności niż Kalwina
.

 Protestancką doktrynę można sprowadzić do kilku zasad: małżeństwo jest stanem wyższym od zakonnego, jest bowiem stanem naturalnym, jest instytucją ludzką, służy prokreacji, wzajemnej pomocy, realizacji potrzeb seksualnych. Jego obowiązki i powinności określa państwowe prawo.

 Rozwód jest uzasadniony w przypadku zdrady, chorób, braku satysfakcji seksualnej, zmiany wyznania, czy złego traktowania przez małżonka.

Wierni sami decydują o sterowaniu płodnością i formach współżycia seksualnego. Nie są obojętne motywy, jakimi kierują się małżonkowie, stosujący antykoncepcję. Zapobieganie ciąży jest słuszne, jeżeli wymaga tego stan zdrowia kobiety lub warunki materialne. Przerywanie ciąży jest niedopuszczalne. Ewangelicy nie uznają małżeństwa za sakrament, bowiem nie było one ustanowione przez Chrystusa.


Hasła przygotowano na podstawie: Zbigniew Lew-Starowicz: Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny. Wrocław 1999
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.