Baza chorób - Choroby dzieci

pokaż wszystkie

Niebezpieczny dla niemowląt wirus RSV

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wirus syncytium nabłonka oddechowego (RSV) zakaża całą populację dzieci, zarówno starszych, jak i niemowląt. Prawie 100 proc. dzieci do drugiego roku życia w USA przechodzi przynajmniej jedną infekcję wirusem RS. Szacuje się, że w skali globu do miliona zgonów dzieci może być w sposób bezpośredni lub pośredni związanych z zakażeniem wirusem RS.

 

Epidemiologia zakażeń RSV

Wirus syncytium nabłonka oddechowego (RSV) zakaża całą populację dzieci, zarówno starszych, jak i niemowląt. Prawie 100 proc. dzieci do drugiego roku życia w USA przechodzi przynajmniej jedną infekcję wirusem RS. Jest on przenoszony drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z zakażonymi powierzchniami. Do środowiska domowego wirus najczęściej przenoszony jest przez starsze rodzeństwo, które przynosi go ze szkoły bądź przedszkola.

 

Śmiercionośny wirus RS

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każde dziecko poniżej 5. roku życia choruje około 5 razy w roku, a od 600.000 do 1.000.000 zgonów dzieci jest w sposób bezpośredni lub pośredni związanych z zakażeniem wirusem RS. Zgodnie z danymi europejskimi śmiertelność dzieci z grup wysokiego ryzyka z potwierdzonym zakażeniem RSV wynosi 1 - 3 proc.


Zakażenia w Polsce

Przeprowadzone w Polsce w okresie jesienno-zimowym 2000/2001 pierwsze wieloośrodkowe badanie epidemiologiczne wykazało, że 41.3 proc. ze 179 dzieci poniżej drugiego roku życia hospitalizowanych z powodu zakażenia dolnych dróg oddechowych było zarażone wirusem RS. Dane te potwierdzają, że wirus ten jest jednym z najczęstszych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia dróg oddechowych wśród hospitalizowanych niemowląt i noworodków.


Powikłania krótkotrwałe ostrych zakażeń RSV

Infekcje dróg oddechowych spowodowane wirusem RS w wielu wypadkach powodują ciężkie powikłania. Do najczęstszych krótkotrwałych powikłań przy zakażeniu wirusem RS należy bezdech, który występuje u około 20 proc. hospitalizowanych dzieci i z reguły dotyczy wczesnej fazy choroby.


Powikłania długotrwałe zakażeń RSV

- nadwrażliwość dróg oddechowych objawiającą się dusznością wydechową
-  astma oskrzelowa


Najgroźniejsze powikłania zakażeń RSV

- mogą prowadzić do:
- zapalenia krtani i tchawicy,
- ostrego zapalenia ucha środkowego,
- zapalenia oskrzeli - prowadzącego do obturacji,
- całkowitej niedrożności dróg oddechowych, co w następstwie może prowadzić do zapalenia płuc, a także zespołu krupu.


Wirus RS a astma

Obecnie coraz częściej podkreśla się związek pomiędzy ryzykiem wystąpienia astmy oskrzelowej, a przebyciem we wczesnym okresie niemowlęcym zakażenia RSV. Przeprowadzone w USA badania typu "follow-up" objęły okres 7 lat i ich celem było określenie występowania objawów duszności wydechowej i astmy oskrzelowej w pierwszym, trzecim i w siódmym roku życia. Wyniki nie pozostawiały wątpliwości, że zakażenie wirusem RS predysponuje do wystąpienia duszności wydechowej i astmy oskrzelowej w siódmym roku życia.


Grupy ryzyka powikłań zakażeniem RSV

 Na podstawie obserwacji częstości występowania zakażeń wirusem RS oraz przebiegu ostrej fazy zakażenia wyodrębniono trzy grupy ryzyka, tzn. grupy dzieci najbardziej narażonych na negatywne skutki zakażenia (włącznie z możliwością zgonu). Są to:

- dzieci z wcześniactwem w wywiadzie i dysplazją oskrzelowo-płucną,

- dzieci z wrodzonymi wadami serca,

- dzieci chore na mukowiscydozę


Wcześniactwo a wirus RS

Wcześniactwo i zakażenie wirusem RS to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia niemowlęcia. Niemowlęta z wcześniactwem w wywiadzie (urodzone przed 32 tygodniem ciąży) są 10-krotnie bardziej narażone na zakażenia dolnych dróg oddechowych w porównaniu z urodzonymi o czasie. Przebieg zakażenia w tej grupie jest ciężki, a dzieci te wymagają zazwyczaj leczenia w warunkach intensywnej terapii polegającej na podawaniu tlenu, stosowaniu oddechu zastępczego, podawaniu środków rozszerzających oskrzela i płynów dożylnych. Leczenie takie może trwać nawet kilka tygodni.


Dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków (BPD)

W związku z coraz lepszą opieką perinatalną w Polsce granice przeżywalności wcześniaków uległy wyraźnemu przesunięciu w kierunku wcześniejszych tygodni życia wewnątrzmacicznego oraz niższej masie urodzeniowej noworodka. Płuca u nie donoszonych niemowląt często są jeszcze niedorozwinięte. Następstwem leczenia zaburzeń oddychania u wcześniaków w okresie noworodkowym jest przewlekła choroba płuc, znana również jako dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD - bronchopulmonary dysplasia). Innym czynnikiem przyczyniającym się do ciężkiego zakażenia wirusem RS jest to, że matczyne przeciwciała pomagające w osłonie donoszonego noworodka przeciwko schorzeniom spowodowanym wirusem RS, u niemowlęcia urodzonego przed czasem nie mają szansy osiągnięcia poziomu ochronnego.

 

Niemowlęta z dysplazją oskrzelowo-płucną ciężko przechodzą zakażenie wirusem RS

Badania niemowląt z historią BPD pokazały, że 90 proc. z nich przechorowało w okresie zimowym ostre zapalenie dróg oddechowych, w tym 59 proc. było wywołane wirusem RS. Pobyt w szpitalu oraz liczne powikłania wystąpiły u 69 proc., które miały zakażenie dolnych dróg oddechowych. W przypadku ciężkiego przebiegu zakażenia, leczenie to najczęściej odbywa się w warunkach intensywnej terapii. Dlatego najlepszym sposobem na ochronę dziecka jest zapobieganie zakażeniom RSV.


W Polsce liczba wcześniaków wynosi ok. 50 tys. rocznie.

W tej liczbie mieszczą się dzieci z niską masą urodzeniową, które aktualnie stanowią około 6 proc. ogólnej liczby urodzeń żywych. Jest to o 2 proc. więcej niż w krajach zachodnioeuropejskich. Z ekstremalnie niską masą urodzeniową - poniżej 1000g rodzi się rocznie ponad 1000 dzieci. Liczbę dzieci z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną szacuje się na ok. 400 nowych przypadków rocznie, wśród nich większość stanowią wcześniaki urodzone przed 32 tygodniem ciąży. Szacuje się, że przyrost nowych przypadków BPD wynosi około 25 proc. rocznie.

 

Leczenie zakażeń RSV

 W związku z tym, że rentgenogram klatki piersiowej może sugerować bakteryjne zapalenie płuc często zdarza się, że zakażone wirusem chore dzieci otrzymują antybiotyki. Z reguły jednak nie przynosi to żadnej poprawy a nierzadko może być przyczyną pogorszenia przebiegu choroby. Kwestia antybiotykoterapii jeszcze ostrzej została zakwestionowana po opublikowaniu wyników wieloośrodkowych randomizowanych badań, które wykazały brak jakiegokolwiek pozytywnego efektu tego leczenia.

  
Odporność na wirusy a karmienie piersią

Niektórzy naukowcy sugerowali również, że karmienie piersią może przyczyniać się do mniejszej zapadalności na zapalenia dróg oddechowych wywołanych wirusem RS. Jednak te hipotezy nigdy nie zostały do końca udowodnione. Dlatego też zaczęto więcej uwagi poświęcać prewencji zakażeniu RSV niż leczeniu.

 

Profilaktyka zakażeń RSV

Kilka lat temu pojawiły się nowe możliwości profilaktyki, kiedy dopuszczono do stosowania humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciwko RSV. Randomizowane badania wieloośrodkowe dotyczące skuteczności tej profilaktyki dały bardzo przekonujące wyniki; 55 proc. redukcja hospitalizacji wywołanych zakażeniem RSV, 78 proc. redukcja hospitalizacji z powodu RSV wśród wcześniaków bez BPD i 39 proc. redukcja hospitalizacji wśród niemowląt z BPD. Wnioski są jasne: comiesięczna profilaktyka jest skuteczną formą profilaktyki przeciwko zakażeniom RSV. Terapię rozpoczyna się na miesiąc przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności spowodowanej wirusem RS i kontynuuje się ją przez cały okres jesienno-zimowo-wiosenny.

 

Czynniki warunkujące wysokie ryzyko rozwinięcia się zakażenia RSV u dziecka

-  Wypisanie z oddziału noworodkowego (OIOM-u neonatologicznego) tuż przed lub w trakcie sezonu wirusa RS
- Narażenie na toksyny środowiskowe (zwłaszcza bierne palenie)
- Choroby zasadnicze (np. schorzenia neurologiczne)
- Duża liczebność domowników (> 4-6 osób)
- Dzielenie sypialni przez niemowlę z rodzeństwem lub innymi zarażonymi członkami rodziny
- Matka z grupy wielokrotnych urodzeń
- Rodzeństwo w wieku szkolnym

 

Autor: Dr n. med.  Marek Migdał;  INSTYTUT  "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Profilaktyka zakażeń wirusem RS - dalszych informacji udziela:

Dr n. med. Marek Migdał, Centrum RSV, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka",

 
 

 

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.