artykuły
Udostępnij
Tagi

Zgoda bez sądu

W postępowaniach sądowych odnośnie błędów medycznych, dysponentami tajemnicy lekarskiej przestaną być w najbliższym czasie sądy, staną się nimi bliscy zmarłych pacjentów.

Zgoda bez sądu

W pierwszych dniach lipca prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie transparentności procesu karnego poprzez wzmocnienie konstytucyjnej zasady jawności rozprawy w postępowaniu karnym oraz powiązanie możliwości utrwalania i transmisji przebiegu rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu z jawnością jej przebiegu – czytamy na stronie prezydent.pl. Ujmując rzecz językiem potocznym – zmiany przepisów mają między innymi uniemożliwić wykorzystywanie tajemnicy lekarskiej do ukrywania błędów w leczeniu.

Ustawa znosi wymóg wyłączenia jawności postępowania w przypadku przesłuchiwania przez sąd w sprawach z zakresu lecznictwa. Warunek – pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba bliska zmarłego pacjenta wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy.

Na mocy przepisów obowiązujących do tej pory, lekarz powołany na świadka i wezwany do złożenia zeznań obejmujących okoliczności stanowiące tajemnicę lekarską, mógł odmówić składania zeznań. Również śmierć pacjenta nie zwalniała go z obowiązku dochowania tajemnicy, po śmierci pacjenta mógł go z tego obowiązku zwolnić jedynie sąd. Jeśli nie wyraził takiej zgody, dochodzenie ewentualnych roszczeń bliskich zmarłego bądź dochodzenie odpowiedzialności za ewentualne błędy w postępowaniu leczniczym, stawało się bardzo utrudnione, a nierzadko wręcz niemożliwe.

Zgoda bliskich

Po wejściu w życie nowych rozwiązań prawnych, dysponentami tajemnicy lekarskiej staną się nie tylko pacjenci czy ich przedstawiciele prawni, ale też – w przypadku spraw zmarłych pacjentów – ich bliscy (współmałżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciele ustawowi, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także inne osoby wskazane przez pacjentów). W przypadku śmierci pacjenta to od zgody bliskich, nie od sądu, zacznie więc zależeć ujawnienie tajemnicy przez lekarza.

Tym samym ulegnie zmianie istota tajemnicy lekarskiej, która do tej pory sprowadzała się do zakazu ujawniania informacji dotyczących pacjenta wszystkim osobom trzecim, nie tylko obcym, ale także członkom jego rodziny, krewnym czy przyjaciołom – tajemnicą objęte były wszystkie informacje o pacjencie i jego otoczeniu, uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.

Lekarz zwolniony był z obowiązku zachowania tajemnicy jedynie w przypadkach, gdy zachowanie pacjenta mogło stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego samego lub innych osób, gdy badanie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych organów lub instytucji, gdy pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazili zgodę na ujawnienie tajemnicy (poinformowani o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jego ujawnienia), gdy zachodziła potrzeba przekazania niezbędnych informacji w związku z dalszym leczeniem oraz, gdy było to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych lub do celów medycznych.

Zgoda wśród bliskich

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej, w przypadku spraw toczących się w związku ze śmiercią pacjenta, wymagać będzie wspólnego stanowiska osób bliskich; zgoda jednej z osób bliskich nie będzie wiążąca, jeśli spotka się ze sprzeciwem innej bliskiej osoby. Niezgoda wśród osób bliskich spowoduje więc, że tajemnica zostanie utrzymana.

Osoby upoważnione do udzielania zgody na zwolnienie z tajemnicy lekarskiej będą mogły równocześnie – wyrażając taką wolę – określić zakres jej ujawnienia.

Jednocześnie wprowadza też inne zmiany mogące poprawić pozycję stron w postępowaniu sądowym. Jedna z nich znosi termin zgłoszenia udziału organizacji społecznej w postępowaniu, jednocześnie nakłada się na taką organizację zobowiązanie do wskazania interesu społecznego lub indywidualnego, objętego zadaniami tej organizacji. Kolejna zmiana odnosi się do możliwości odbierania pism procesowych z placówek pocztowych przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

Ustawa wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia.

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji w zakresie dostępu i korzystania z Portalu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Wyrażam zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198, z 2015 r. poz. 1069).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.