Regulamin zamieszczania ogłoszeń

 

NA PORTALU FARMACEUTYCZNO MEDYCZNYM (PFM.PL)

DEFINICJE

Administrator portalu — PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063274, REGON 016806400, NIP 5272322884.

Portal — Portal Farmaceutyczno-Medyczny dostępny w domenie internetowej www.pfm.pl, prowadzony w języku polskim.

Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), kupna, zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane na Portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Ogłoszeniodawca — osoba zamieszczająca ogłoszenie na portalu, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Użytkownik – osoba odpowiadająca na ogłoszenie zamieszczone na portalu - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Regulamin – regulamin zamieszczania ogłoszeń; niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

ZASADY OGÓLNE

1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Zamieszczenie ogłoszenia jest możliwe po zaakceptowaniu regulaminu. Za akceptację regulaminu uznaje się zaznaczenie chceckbox’a pod formularzem ogłoszeniowym. Wiąże się to z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem zamieszczenia ogłoszeń oraz akceptowaniu w pełni jego treści.

3. Administrator portalu pfm.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia, zamieszczenie przez Ogłoszeniodawcę danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych. Administrator portalu nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Portalu. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za dojście lub nie dojście do zawarcia umowy zgodnie z treścią ogłoszenia. Za treść umowy, warunki i zasady określające prawa i obowiązki stron, odpowiadają wyłącznie Strony zawieranej umowy.

4. Zamieszczane Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść.

5. Ogłoszenie zamieszczane na Portalu pfm.pl musi być zgodne ze stanem faktycznym i może zostać zamieszczone w następujących kategoriach:

5.1 Sprzedam

5.2 Kupię

5.3 Dam prace

5.4 Poszukuje pracy

5.5 Inne

6. Każdy Użytkownik może dodać dowolną ilość Ogłoszeń.

7. Dostęp do treści Ogłoszeń oraz ich zamieszczanie jest bezpłatne.

8. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców Portalu pfm.pl służą do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.


ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Zamieszczanie Ogłoszeń jest dostępne poprzez funkcję "Dodaj Ogłoszenie" dostępną na Portalu. Zamieszczane Ogłoszenie składa się z dwóch części:

1.1 Dane Ogłoszenia - typ ogłoszenia, tytuł ogłoszenia, region, dane Ogłoszeniodawcy, miejscowość, kod pocztowy, telefon, e-mail.

1.2 Treść Ogłoszenia.

2. Dodane przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenie zostanie opublikowane na Liście Ogłoszeń Portalu pfm.pl dopiero po akceptacji przez Administratora portalu.

3. Akceptacja Ogłoszenia przez Administratora portalu odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od daty dodania Ogłoszenia do Portalu przez Ogłoszeniodawcę.

4. Po Akceptacji Ogłoszenia przez Administratora portalu, Ogłoszeniodawca dostaje e-mail potwierdzający opublikowanie Ogłoszenia na Portalu pfm.pl.

5. Czas publikacji Ogłoszenia wynosi 60 dni. Po tym terminie Ogłoszenie zostaje usunięte z Portalu pfm.pl przez Administratora portalu.

6. Ogłoszenie dotyczące tej samej oferty może być dodane tylko raz na 30 dni. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń dotyczących tej samej oferty przed upływem tego terminu.

7. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, które mogą mieć na celu doprowadzenie innych Użytkowników do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzenia osobom trzecim jakiejkolwiek szkody, albo też nakłania do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak również służących do pozyskania bez wyraźnej zgody Użytkownika jego danych osobowych lub innych danych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Użytkownika czy osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd Użytkowników dokonujących zakupu.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator w dowolnym momencie może usunąć dane Ogłoszenie z Portalu pfm.pl, bez obowiązku informowania o tym fakcie Ogłoszeniodawcy.

9. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści i danych wpisanych w Ogłoszeniu, w szczególności do zmiany jego kategorii jak również jego usunięcia.

10. Wyświetlanie ogłoszeń – dodane Ogłoszenie zostanie wyświetlone na Portalu www.pfm.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@pfm.pl telefonicznie pod numerem 061 651 36 00 lub pisemnie pod adresem ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- zamieszczenia ogłoszenia na portalu www.pfm.pl – podstawą prawną przetwarzania jest umowa (akceptacja regulaminu zamieszczania ogłoszeń)

4. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcy usług IT (NEUCA) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.

6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak nie podanie danych może skutkować niezamieszczeniem ogłoszenia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Administrator portalu nie odpowiada za brak dostępu do Portalu pfm.pl.

3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na Portalu pfm.pl.

4. Administrator portalu ma obowiązek poinformować Ogłoszeniodawcę o zamiarze zmiany Regulaminu i dać mu możliwość przeanalizowania nowego Regulaminu i ewentualnie odstąpienia od umowy.
O każdej zmianie Administrator portalu poinformuje Ogłoszeniodawcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

5. Regulamin dostępny jest na Portalu pfm.pl. Na żądanie Ogłoszeniodawcy Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.