Index leków

Viracept

Viracept, Roche
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Przeciwretrowirusowa terapia skojarzona u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 3 lat i starszych, zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1). W przypadku pacjentów przyjmujących inhibitory proteazy, wybór nelfinawiru powinien być oparty na indywidualnych testach wrażliwości wirusa oraz danych dotyczących dotychczasowego leczenia.
Skład:
1 tabl. powl. zawiera 250 mg nelfinawiru w postaci mezylanu nelfinawiru.
Działanie:
Lek o działaniu przeciwwirusowym, inhibitor proteazy HIV. Proteaza HIV jest enzymem powodującym proteolityczny rozkład prekursorów poliprotein wirusowych na poszczególne białka potrzebne do budowy zdolnych do zakażenia cząstek wirusa HIV. Nelfinawir w sposób odwracalny wiąże się z aktywnym miejscem proteazy HIV i zapobiega rozkładowi poliprotein, czego wynikiem jest powstawanie niedojrzałych, niezdolnych do zakażenia cząstek wirusa. Nelfinawir w skojarzeniu z inhibitorami odwrotnej transkryptazy - zydowudyną, lamiwudyną, dydanozyną, zalcytabiną i stawudyną, wykazywał wobec wirusa HIV działanie addycyjne do synergicznego, bez nasilenia cytotoksyczności. Po doustnym podaniu pojedynczych lub wielokrotnych dawek 500-750 mg razem z posiłkiem, maksymalne stężenia nelfinawiru we krwi były osiągane w ciągu 2-4 h. Profil farmakokinetyczny nelfinawiru jest podobny w przypadku dawkowania 2 i 3 razy na dobę. Całkowita biodostępność preparatu nie została dotychczas określona. Nelfinawir jest w znacznym stopniu wiązany z białkami osocza (≥98%). Badania in vitro wykazały, że jego metabolizm jest zależny od wielu izoenzymów cytochromu P-450, w tym CYP3A, CYP2C19/C9 i CYP2D6. W osoczu stwierdzono jeden główny i kilka mniej istotnych metabolitów, powstałych w wyniku oksydacji. Główny metabolit, powstały w wyniku oksydacji, M8 (trójbutylohydroksynelfinawir), wykazuje in vitro aktywność przeciwwirusową odpowiadającą preparatowi macierzystemu, a jego powstawanie jest katalizowane przez polimorficzny cytochrom CYP2C19. T0,5 w fazie eliminacji wynosi zwykle 3,5-5 h. Lek jest wydalany głównie z kałem (87%), w niewielkim stopniu z moczem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na nelfinawir lub pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie z lekami o wąskim przedziale terapeutycznym oraz takimi, które są substratami dla CYP3A4 (np. terfenadyna, astemizol, cyzapryd, amiodaron, chinidyna, pimozyd, triazolam, midazolam stosowany doustnie, pochodne sporyszu, alfuzosyna i syldenafil stosowany w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego). Jednoczesne stosowanie z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenobarbital i karbamazepina), preparatami zawierającymi ziele dziurawca lub omeprazolem.
Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność w przypadku podawania preparatu pacjentom z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby. Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nelfinawiru u pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, stosujących skojarzoną terapię przeciwretrowirusową, istnieje szczególne ryzyko wystąpienia ciężkich i potencjalnie prowadzących do zgonu zdarzeń niepożądanych, dotyczących wątroby. U pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności wątroby, w tym u pacjentów z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby podczas skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej i z tego powodu pacjenci ci, powinni być kontrolowani zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. W przypadku oznak świadczących o nasileniu zaburzeń czynności wątroby u tych pacjentów trzeba rozważyć czasowe odstawienie lub zaprzestanie leczenia. Nie prowadzono badań dotyczących stosowania nelfinawiru u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu - stosować ostrożnie. Ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą. Nie należy jednoczesnie podawać kolchicyny i nelfinawiru pacjentom z zaburzoną czynnością wątroby i (lub) czynnością nerek. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania syldenafilu, tadalafilu lub wardenafilu w leczeniu zaburzeń wzwodu u pacjentów przyjmujacych nelfinawir, że względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, w tym niedociśnienia, omdleń, zaburzeń widzenia oraz przedłużonego wzwodu. Nie zaleca się jednoczesnego podawania salmeterolu; skojarzenie to może zwiększać ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych działań niepożądanych wywołanych przez salmeterol, w tym wydłużenia odstępu QT, kołatania serca i tachykardii zatokowej.
Ciąża i laktacja:
Doświadczenie kliniczne, dotyczące podawania preparatu kobietom w ciąży jest ograniczone. Preparat można podawać kobietom w ciąży wyłącznie jeśli spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Aby uniknąć przekazania HIV niemowlęciu, kobietom zakażonym HIV nie wolno w żadnych okolicznościach karmić piersią. Konieczne jest przerwanie karmienia piersią podczas stosowania preparatu.
Efekty uboczne:
Bardzo często (≥10%): biegunka. Często (≥1%, <10%): nudności, wzdęcia, wysypka, zwiększenie aktywności aminotranferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej, neutropenia, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatyniny we krwi, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu zgłaszano następujące, dodatkowe działania niepożądane: niezbyt często (≥0,1%, ≤1%): reakcje nadwrażliwości (w tym skurcz oskrzeli, gorączka, świąd skóry, obrzęk twarzy, wysypka plamisto-grudkowa, pęcherzowe zapalenie skóry, wymioty, zapalenie trzustki/zwiększenie aktywności amylazy we krwi; u pacjentów zakażonych HIV stosowanie skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej wiązało się z redystrybucją tkanki tłuszczowej (lipodystrofia nabyta), w tym z zanikiem podskórnej tkanki tłuszczowej obwodowej oraz w obrębie twarzy, zwiększonym odkładaniem tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej oraz wokół narządów wewnętrznych, przerostem gruczołów piersiowych oraz gromadzeniem tkanki tłuszczowej w okolicy grzbietu i szyi (przerost tkanki tłuszczowej, kark bawoli). Rzadko (≥0,01%, ≤0,1%): wystąpienie cukrzycy lub zaostrzenie przebiegu istniejącej cukrzycy (w niektórych przypadkach hiperglikemia miała ciężki przebieg i towarzyszyła jej kwasica ketonowa), wzdęcie brzucha; kiedy nelfinawir jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i żółtaczka; podczas stosowania inhibitorów proteazy, szczególnie w skojarzeniu z analogami nukleozydów - zwiększenie aktywności CPK, bóle mięśniowe, zapalenie mięśni i rabdomioliza; nasilenie samoistnych krwotoków u pacjentów chorych na hemofilię. Bardzo rzadko (≤0,01%): rumień wielopostaciowy. Ponadto po wprowadzeniu preparatu do obrotu u dzieci obserwowano hipertriglicerydemię, niedokrwistość, zwiększenie stężenia kwasu mlekowego we krwi i zapalenie płuc. Przypadki martwicy kości odnotowano głównie u pacjentów z ogólnie znanymi czynnikami ryzyka, zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV lub poddanych długotrwałemu, skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu (CART). Stosowanie skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej było związane z występowaniem następujących zaburzeń metabolicznych: zwiększenie stężenia triglicerydów i cholesterolu we krwi, insulinooporność, hiperglikemia i zwiększenie stężenia mleczanów. U pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem immunologicznym w czasie rozpoczynania CART wystąpić może reakcja zapalna na bezobjawowe lub resztkowe patogeny oportunistyczne, powodująca wystąpienie ciężkich objawów klinicznych lub nasilenie objawów (typowymi objawami są: zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii, uogólnione i (lub) miejscowe zakażenia prątkami oraz zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii).
Dawkowanie:
Leczenie preparatem powinno być rozpoczynane przez lekarza posiadającego doświadczenie w zakresie leczenia zakażeń HIV.
Doustnie. Pacjenci w wieku powyżej 13 lat. Zalecana dawka wynosi 1250 mg (5 tabl.) 2 razy na dobę lub 750 mg (3 tabl.) 3 razy na dobę. Skuteczność dawkowania 2 razy na dobę była oceniana w porównaniu do dawkowania 3 razy na dobę, głównie u chorych, którzy nie przyjmowali inhibitorów proteazy. Pacjenci w wieku 3-13 lat. U dzieci zalecana dawka początkowa wynosi 50-55 mg/kg mc. 2 razy na dobę lub 25-30 mg/kg mc. 3 razy na dobę. Zalecane dawkowanie 2 razy na dobę dzieciom w wieku 3-13 lat jest następujące: dzieci o mc. 18-22 kg - 1000 mg (4 tabl.) na dawkę; dzieci o mc. >22 kg - 1250 mg (5 tabl.) na dawkę. Zalecane dawkowanie 3 razy na dobę dzieciom w wieku 3-13 lat jest następujące: dzieci o mc. 18-22 kg - 500 mg (2 tabl.) na dawkę; dzieci o mc. > 22 kg - 750 mg (3 tabl.).
Tabletki należy zawsze przyjmować z posiłkiem.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.