Index leków

Ednyt

Ednyt, Gedeon Richter
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze. Objawowa niewydolność serca. Objawowa niewydolność serca u pacjentów z bezobjawową dysfunkcją lewej komory (frakcja wyrzutowa <35%).
Skład:
1 tabl. zawiera 2,5 mg lub 5 mg maleinianu enalaprylu. Lek zawiera laktozę.
Działanie:
Enalapryl jest przekształcany w czynny metabolit - enalaprylat - inhibitor ACE (enzymu katalizującego przemianę angiotensyny I do wazopresyjnej angiotensyny II, jak również rozpad bradykininy działającej naczyniorozkurczowo). Zahamowanie aktywności ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza oraz do zmniejszenia wydzielania aldosteronu. U pacjentów z nadciśnieniem lek powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej i stojącej, bez istotnego wpływu na częstość akcji serca. U pacjentów z niewydolnością serca powoduje zmniejszenie oporu obwodowego, wartości ciśnienia tętniczego, zwiększenie pojemności minutowej oraz zmniejszenie częstości akcji serca. Po podaniu doustnym enalapryl jest szybko wchłaniany i osiąga Cmax w czasie 1 h. Jest szybko i w znacznym stopniu hydrolizowany do enalaprylatu, który osiąga Cmax ok. 4 h po podaniu enalaprylu. Wydalanie następuje z moczem - w postaci enalaprylatu (40%) oraz enalaprylu (20%). T0,5 enalaprylatu wynosi ok. 11 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na inny inhibitor ACE lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. II i III trymestr ciąży.
Środki ostrożności:
Ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia, stosować ostrożnie u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej (np. z powodu leczenia lekami moczopędnymi, ograniczenia spożywania soli w diecie, dializy, biegunki lub wymiotów), z niewydolnością serca (niezależnie od stanu czynnościowego nerek; większe prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego objawowego istnieje u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, co wynika ze stosowania dużych dawek diuretyków pętlowych, występowania hiponatremii lub upośledzenia czynności nerek) - leczenie należy rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarza oraz zapewnić ścisłą kontrolę podczas każdej zmiany dawkowania enalaprylu i (lub) leku moczopędnego. Podobne zalecenia powinny być zastosowane u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i z zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi, u których znaczne obniżenie ciśnienia krwi może doprowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru naczyniowego mózgu. Jeżeli wystąpi niedociśnienie w trakcie leczenia, pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach i w razie konieczności podać we wlewie dożylnym roztwór soli fizjologicznej. Przemijające niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do podawania kolejnych dawek leku, po uzyskaniu normalizacji ciśnienia tętniczego krwi poprzez zwiększenie objętości płynów. Jeżeli wystąpią objawy niedociśnienia tętniczego, może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) odstawienie leków moczopędnych i (lub) enalaprylu. Należy również zachować ostrożność u pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie, gdyż enalapryl może blokować wytwarzanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny; jeżeli pojawi się niedociśnienie i zajdzie podejrzenie, że jest to spowodowane powyższym mechanizmem, można je skorygować uzupełniając objętości płynów. Stosować ostrożnie u pacjentów ze zwężeniem zastawek lewej komory i utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory. Unikać stosowania w przypadkach wstrząsu kardiogennego i istotnego hemodynamicznie zwężenia drogi odpływu z lewej komory. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <80 ml/min), w trakcie leczenia enalaprylem należy monitorować stężenie potasu i kreatyniny we krwi. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca i wcześniej istniejącą chorobą nerek, w tym zwężeniem tętnicy nerkowej, może wystąpić niewydolność nerek w trakcie leczenia enalaprylem. U pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jednej nerki leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą, od bardzo małych dawek, bardzo ostrożnie zwiększać dawki i kontrolować czynność nerek. Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania enalaprylu u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerkę - nie zaleca się stosowania u tych pacjentów. Szczególną ostrożność zachować u pacjentów z kolagenozą naczyń, stosujących leki immunosupresyjne, przyjmujących allopurynol lub prokainamid lub u pacjentów, u których współistnieją te czynniki, w szczególności współistnienia zaburzenia czynności nerek - monitorować pacjenta pod katem występowania zakażenia i okresowo kontrolować liczbę białych krwinek. U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle monitorować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca stosowania inhibitora ACE. Zachować ostrożność u pacjentów ryzykiem wystąpienia hiperkaliemii: z niewydolnością nerek, w wieku >70 lat, z cukrzycą, przyjmujących sole potasu, diuretyki oszczędzające potas i inne substancje zwiększające stężenie potasu we krwi, a także u pacjentów odwodnionych, z ostrą niewydolnością serca, kwasicą metaboliczną - kontrolować stężenie potasu we krwi. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania enalaprylu i litu. U pacjentów dializowanych z użyciem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności (np. AN69®) istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznych - należy rozważyć zastosowanie leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy lub błon dializacyjnych innego rodzaju. U pacjentów wymagających leczenia odczulającego jadem owadów błonkoskrzydłych lub poddawanych zabiegowi LDL-aferezy z użyciem siarczanu dekstranu zaleca się czasowe przerwanie podawania inhibitorów ACE, ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażających życiu reakcji rzekomoanafilaktycznych. U pacjentów, u których wystąpi obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, błon śluzowych, głośni i (lub) krtani, lek należy natychmiast odstawić, wdrożyć odpowiednie leczenie i monitorować pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów obrzęku (obserwowano przypadki śmiertelne w wyniku obrzęku naczynioruchowego związanego z obrzękiem krtani lub języka). U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, niezwiązanym z leczeniem inhibitorami ACE, może istnieć zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego w trakcie leczenia inhibitorem ACE. Bardziej narażeni na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego są pacjenci rasy czarnej. U pacjentów rasy czarnej enalapryl może być mniej skuteczny. W przypadku wystąpienia żółtaczki lub znacznego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie enalaprylu i zastosować odpowiednie leczenie. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy uwzględnić kaszel indukowany przez inhibitory ACE. Istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci z nadciśnieniem w wieku >6 lat, brak natomiast danych na temat innych wskazań. Nie zaleca się stosowania u dzieci w przypadku innych wskazań niż nadciśnienie. Ze względu na brak danych, nie jest zalecane stosowanie leku u noworodków lub u dzieci i młodzieży z filtracją kłębuszkową <30 ml/min/1,73 m2. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Ciąża i laktacja:
Stosowanie preparatu w I trymestrze ciąży nie jest zalecane (istnieje ryzyko działania teratogennego). Stosowanie w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Enalapryl stosowany w II i III trymestrze ciąży działa toksycznie na rozwój płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) - w przypadku, gdy ekspozycja na lek miała miejsce od II trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania usg czaszki i nerek płodu; dzieci, których matki przyjmowały lek podczas ciąży, powinny być poddane dokładnej obserwacji w kierunku niedociśnienia. Stężenie enalaprylu w mleku kobiet karmiących piersią jest bardzo małe. Mimo, że to stężenie nie wydaje się klinicznie istotne, nie zaleca się stosowania preparatu podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków (kilka pierwszych tygodni życia), ze względu na potencjalne działanie na układ sercowo-naczyniowy i nerki oraz niewystarczające doświadczenie kliniczne. W przypadku starszych niemowląt można rozważyć stosowanie enalaprylu podczas karmienia piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko jest obserwowane pod kątem wystąpienia działań niepożądanych.
Efekty uboczne:
Bardzo często: niewyraźne widzenie, zawroty głowy, kaszel, nudności, osłabienie. Często: ból głowy, depresja, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, dusznica bolesna, tachykardia, niedociśnienie tętnicze (w tym niedociśnienie ortostatyczne), omdlenie, duszność, biegunka, ból brzucha, zaburzenia smaku, wysypka, reakcje z nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani), zmęczenie, hiperkaliemia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi. Niezbyt często: niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna), hipoglikemia, dezorientacja, senność, bezsenność, nerwowość, parestezje, zawroty głowy, szumy uszne, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego (prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociśnienia u pacjentów wysokiego ryzyka), uderzenia gorąca, niedociśnienie ortostatyczne, incydent naczyniowo- mózgowy (prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociśnienia u pacjentów wysokiego ryzyka), zapalenie błony śluzowej nosa, ból gardła, chrypka, skurcz oskrzeli, napad astmy, niedrożność jelit, zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcie, jadłowstręt, podrażnienie żołądka, suchość w ustach, wrzód trawienny, nadmierne pocenie się, świąd, pokrzywka, łysienie, skurcze mięśni, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, białkomocz, impotencja, nagłe zaczerwienienie twarzy, złe samopoczucie, gorączka, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, hiponatremia. Rzadko: neutropenia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, trombocytopenia, agranulocytoza, depresja szpiku kostnego, pancytopenia, limfadenopatia, choroby autoimmunologiczne, koszmary senne, zaburzenia snu, zespół Raynauda, nacieki w płucach, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby (wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne), martwica wątroby, zastój żółci (włącznie z żółtaczką), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzyca, rumień, skąpomocz, ginekomastia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy jelit. Częstość nieznana: zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH). Opisano również zespół objawów, który może obejmować niektóre lub wszystkie spośród wymienionych objawów: gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń krwionośnych, ból i (lub) zapalenie mięśni, ból i (lub) zapalenie stawów, dodatni wynik badania w kierunku przeciwciał przeciwjądrowych, podwyższony wynik OB, eozynofilia i leukocytoza, wysypka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy skórne.
Dawkowanie:
Doustnie. Dawki leku należy ustalać indywidualnie. Nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa wynosi 5-20 mg raz na dobę, w zależności od stopnia nasilenia nadciśnienia tętniczego oraz pożądanej reakcji pacjenta na leczenie. W łagodnym nadciśnieniu zalecana dawka wynosi 5-10 mg. U pacjentów ze zwiększoną aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, nadmierną utrata soli i (lub) hipowolemią, w niewydolności serca lub w przebiegu ciężkiego nadciśnienia) zaleca się zastosowanie dawki początkowej 5 mg lub mniejszej, pod nadzorem lekarskim. U pacjentów stosujących duże dawki leków moczopędnych zaleca się podanie leku w dawce początkowej 5 mg lub mniejszej; jeżeli to możliwe, 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia należy przerwać stosowanie leku moczopędnego; należy kontrolować czynność nerek i stężenie potasu we krwi. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę. Maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę. Niewydolność serca i (lub) bezobjawowa dysfunkcja lewej komory. Lek stosuje się w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oraz w razie potrzeby z glikozydami naparstnicy i β-adrenolitykami. Początkowa dawka wynosi 2,5 mg, pod ścisłym nadzorem lekarskim. Jeśli po rozpoczęciu leczenia nie występuje objawowe niedociśnienie lub gdy zostało ono skutecznie opanowane, dawkę należy zwiększać stopniowo do zwykle stosowanej dawki podtrzymującej 20 mg, podawanej w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta. Dostosowanie dawki podtrzymującej powinno odbywać się w okresie 2-4 tyg. Maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę podawana w 2 dawkach podzielonych. Sugerowany schemat dostosowania dawkowania enalaprylu u pacjentów z niewydolnością serca i (lub) bezobjawową dysfunkcją lewej komory - Tydzień 1.: 1.-3. dzień: 2,5 mg/dobę w dawce pojedynczej; 4.-7. dzień: 5 mg/dobę w 2 dawkach podzielonych. Tydzień 2.: 10 mg/dobę w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych. Tydzień 3. i 4.: 20 mg/dobę w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia konieczna jest kontrola ciśnienia tętniczego, czynności nerek i oznaczanie stężenia potasu we krwi. Aby zapobiec hipotonii, przed rozpoczęciem leczenia zaleca się, jeśli jest to możliwe, odpowiednio wczesne zmniejszenie dawki leku moczopędnego. Występowanie niedociśnienia tętniczego po początkowej dawce nie oznacza, że będzie ono powracać podczas długotrwałego leczenia i nie wyklucza dalszego stosowania tego leku. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek zwykle należy wydłużyć odstępy pomiędzy podaniem kolejnych dawek i (lub) zmniejszyć dawki leku; dawka początkowa jest zależna od klirensu kreatyniny (CCr) - 30-80 ml/min: 5-10 mg/dobę; 10-30 ml/min: 2,5 mg/dobę, <10ml/min: 2,5 mg/dobę w dniach dializy (dawkę leku w dniach pomiędzy zabiegami dializy należy dostosować do wartości ciśnienia tętniczego). U pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy dostosować w zależności od stopnia wydolności nerek pacjenta. Dzieci i młodzież. Nadciśnienie tętnicze - dzieci o mc. od 20 do <50 kg: dawka początkowa 2,5 mg raz na dobę, dawka maksymalna 20 mg na dobę; dzieci o mc. ≥50 kg: dawka początkowa 5 mg raz na dobę, dawka maksymalna 40 mg na dobę. Nie zaleca się stosowania enalaprylu u noworodków oraz u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2).
Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.