Index leków

Fenoterol Teva

Fenoterol Teva, Teva Pharmaceuticals Polska
Wskazania:
Do krótkoterminowego prowadzenia niepowikłanego porodu przedwczesnego. Zastosowanie do hamowania porodu w okresie od 22 do 37 tyg. ciąży u pacjentek bez jakichkolwiek ogólnomedycznych lub położniczych przeciwwskazań do stosowania terapii tokolitycznej. Zastosowanie doraźne w stanach nagłych w określonych warunkach
Skład:
1 ml roztworu zawiera 50 µg bromowodorku fenoterolu.
Działanie:
Sympatykomimetyk pobudzający receptory β2-adrenergiczne o silnym działaniu tokolitycznym. Po podaniu dożylnym działanie fenoterolu rozpoczyna się w ciągu kilku min, maksymalną skuteczność osiąga po ok. 10 min i utrzymuje się przez 4-8 h. Wydalany jest w postaci nieaktywnych metabolitów z moczem i kałem. T0,5 wynosi 6-7 h.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na fenoterol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Tyreotoksykoza. Zaburzenia czynności serca z przyspieszaniem rytmu (tachykardia). Zespół WPW. Zapalenie mięśnia sercowego. Wady zastawki dwudzielnej. Zawał mięśnia sercowego Zespół ucisku żyły głównej dolnej. Jaskra. Niewyrównana cukrzyca. Hipokaliemia. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Przeciwwskazane jest stosowanie leku w następujących sytuacjach: w terapii tokolitycznej u pacjentek z uprzednio występującą chorobą niedokrwienną serca lub u pacjentek z istotnymi czynnikami ryzyka wystąpienia niedokrwiennej choroby serca; w każdej sytuacji występującej przed 22 tyg. ciąży; w sytuacji poronienia zagrażającego w 1. i 2. trymestrze ciąży; w każdym stanie (chorobie) matki lub płodu, w których przedłużanie trwania ciąży stanowi zagrożenie, np. ciężka toksemia (zatrucie ciążowe), zakażenie wewnątrzmaciczne, krwawienie z pochwy wynikające z łożyska przodującego, rzucawki lub ciężkiego stanu przedrzucawkowego, przedwczesnego oddzielenia łożyska lub ucisku pępowiny; wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, stwierdzona letalna wada wrodzona rozwojowa lub letalna malformacja chromosomalna. Lek jest również przeciwwskazany w przypadku wszelkich uprzednio występujących u pacjentki stanów , w których stosowanie β-mimetyku powodowałoby działania niepożądane, np. nadciśnienie płucne oraz zaburzenia czynności serca, takie jak kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu lub wszelkiego rodzaju zwężenie drogi odpływu z lewej komory, np. zwężenie zastawki aortalnej.
Środki ostrożności:
Podczas infuzji należy kontrolować czynność serca matki i płodu (czynność serca płodu nie zmienia się lub wykazuje niewielkie wahania, czynność serca matki ulega przyspieszeniu). U matki należy kontrolować także ciśnienie tętnicze, stężenie potasu, a u ciężarnych z cukrzycą - dodatkowo stężenie glukozy w surowicy krwi oraz bilans wodny. Lek należy stosować ostrożnie w nadciśnieniu i niedociśnieniu tętniczym, zaburzeniach krzepnięcia krwi. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków pobudzających układ współczulny, a także inhibitorów MAO, metyloksantyn z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych w układzie krążenia. Należy również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia hipokaliemii, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania innych leków, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca. Każda decyzja o wdrożeniu terapii preparatem powinna zostać podjęta po uważnym przeanalizowaniu zagrożeń i korzyści wynikających z takiego leczenia. Hamowanie skurczów macicy z użyciem agonistów receptorów β-adrenergicznych nie jest zalecane po odejściu wód płodowych lub gdy rozwarcie szyjki macicy jest większe niż 4 cm. Lek powinien być stosowany ostrożnie do hamowania skurczów macicy (tokolizy), a podczas całego okresu leczenia należy prowadzić kontrolę czynności serca i układu oddechowego oraz monitorowanie EKG. Poniższe działania monitorujące muszą być nieprzerwanie stosowane u matki oraz - o ile to możliwe/odpowiednie - także u płodu: pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca, EKG, ocena równowagi wodno-elektrolitowej (w celu monitorowania czy nie występuje obrzęk płuc), pomiary stężeń glukozy i kwasu mlekowego (szczególnie u pacjentek z cukrzycą; należy odpowiednio dostosowywać leczenie przeciwcukrzycowe), pomiar stężeń potasu (ryzyko zmniejszenia stężenia potasu w surowicy, które zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca). Podawanie leku należy przerwać w przypadku wystąpienia u pacjentki oznak niedokrwienia mięśnia sercowego (takich jak ból w klatce piersiowej lub zmiany w zapisie EKG). Lek nie powinien być stosowany jako środek tokolityczny u pacjentek z istotnymi czynnikami ryzyka lub z jakimkolwiek podejrzeniem uprzednio występującej choroby serca (np. tachyarytmii, niewydolności serca lub wady zastawkowej serca). Podczas porodu przedwczesnego u pacjentki ze stwierdzoną lub podejrzewaną chorobą serca doświadczony lekarz kardiolog powinien ocenić czy leczenie preparatem jest odpowiednie, przed podaniem pacjentce wlewu dożylnego. Ze względu na ryzyko obrzęku płuc oraz niedokrwienia mięśnia sercowego konieczna jest ścisła kontrola równowagi wodnej organizmu pacjentki oraz jej czynności serca i układu oddechowego. U pacjentek z czynnikami predysponującymi, takimi jak ciąża mnoga, przewodnienie organizmu, zakażenie u matki oraz stan przedrzucawkowy może występować zwiększone ryzyko rozwoju obrzęku płuc. Podanie leku przy użyciu pompy infuzyjnej, a nie we wlewie dożylnym, ogranicza ryzyko przewodnienia organizmu. W przypadku wystąpienia u pacjentki oznak obrzęku płuc lub niedokrwienia mięśnia sercowego należy rozważyć zaprzestanie podawania leku. Wlewom agonistów receptorów β-adrenergicznych zwykle towarzyszy zwiększenie częstości akcji serca u matek rzędu 20-50 uderzeń/min. Częstość tętna u matki powinna być monitorowana, a konieczność kontrolowania przyrostów częstości akcji serca poprzez redukcję dawki leku lub jego odstawienie powinna być oceniana indywidualnie w każdym przypadku. Maksymalne przyspieszenie częstości tętna matki do 120 uderzeń/min nie może być przekroczone. Podczas wlewu ciśnienie tętnicze u matki może ulec nieznacznemu zmniejszeniu; zmniejszenie dotyczy w większym stopniu ciśnienia rozkurczowego niż skurczowego. Ciśnienie rozkurczowe zmniejsza się zwykle o 10-20 mmHg. Wpływ wlewu na częstość akcji serca u płodu jest słabiej zaznaczony, lecz możliwe jest przyspieszenie akcji serca o do 20 uderzeń/min. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niedociśnienia tętniczego w związku ze stosowaniem terapii tokolitycznej należy szczególnie zadbać o to, by unikać ucisku żył głównych (żyły głównej dolnej) poprzez utrzymywanie pacjentki w lewej lub prawej pozycji bocznej przez cały okres wlewu. U pacjentek z nadczynnością tarczycy lek należy stosować wyłącznie z zachowaniem ostrożności, po wnikliwej ocenie korzyści i zagrożeń związanych z leczeniem.
Ciąża i laktacja:
Lek może być stosowany w ciąży tylko ze wskazań położniczych po 22 tyg. ciąży. Jeżeli poród nastąpi w krótkim czasie po zakończeniu leczenia tokolitycznego, u noworodka wystąpić mogą: tachykardia, hipoglikemia oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Bardzo często: częstoskurcz (tachykardia). Często: kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego rozkurczowego, drżenia mięśniowe, bóle i zawroty głowy, osłabienie siły mięśni, nudności, hipokaliemia, hipotensja, wzmożona potliwość, uczucie niepokoju. Niezbyt często: zaburzenia w EKG (skurcze dodatkowe komorowe), bóle w obrębie klatki piersiowej, wymioty, zwolnienie perystaltyki jelit, obrzęk płuc, reakcje alergiczne (pokrzywka, skurcz oskrzeli). Rzadko: zaburzenia rytmu serca (np. migotanie przedsionków), niedokrwienie mięśnia sercowego, hiperglikemia.
Dawkowanie:
W krótkoterminowym prowadzeniu niepowikłanego porodu przedwczesnego. Podawanie leku powinno być wdrażane wyłącznie przez położników/lekarzy doświadczonych w stosowaniu preparatów tokolitycznych. Lek należy stosować w ośrodkach medycznych dysponujących odpowiednim wyposażeniem umożliwiającym ciągłe monitorowanie stanu zdrowia matki i płodu. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 48 h (skutek terapii tokolitycznej polega na odroczeniu porodu do ok. 48 h). Takie krótkoterminowe odroczenie porodu może być wykorzystane w celu wdrożenia innych działań sprzyjających poprawie stanu dziecka w okresie okołoporodowym. Lek powinien zostać podany tak wcześnie, jak to możliwe po rozpoznaniu porodu przedwczesnego oraz po zbadaniu pacjentki w celu wyeliminowania obecności wszelkich ewentualnych przeciwwskazań do stosowania leku. Badanie powinno obejmować odpowiednią ocenę stanu układu krążenia pacjentki z zastosowaniem nadzoru czynności serca i układu oddechowego oraz ciągłego monitorowania EKG przez cały okres leczenia. Szczególne środki ostrożności dotyczące wlewu: dawka leku musi zostać dobrana indywidualnie, z uwzględnieniem hamowania skurczów macicy, zwiększenia częstości tętna oraz zmian ciśnienia tętniczego krwi, które stanowią czynniki ograniczające dawkowanie. Parametry te powinny być uważnie monitorowane podczas leczenia. Maksymalne przyspieszenie akcji serca matki do 120 uderzeń/min nie może być przekroczone. W celu uniknięcia ryzyka obrzęku płuc u matki najważniejsza jest ścisła kontrola podaży płynów i uwodnienia organizmu matki. Z tego względu objętość płynu, w którym podawany jest lek powinna być utrzymywana na najmniejszym możliwym poziomie. Do podawania leku należy używać kontrolowanego urządzenia do wlewów dożylnych, najlepiej pompy infuzyjnej. Przygotowanie roztworu do wlewu: zawartość ampułki (500 µg) rozpuszcza się w 250 ml 5% roztworu glukozy lub fruktozy i uzyskuje stężenie 2 µg/1 ml (20 kropli) roztworu. Zwykle podaje się 10-30 kropli/min, co odpowiada dawce 1-3 µg/min. W razie potrzeby dawkę zmniejsza się lub zwiększa w granicach od 0,5-4 µg/min. Jeżeli w czasie porodu konieczne jest uzyskanie natychmiastowego działania tokolitycznego, można podać dożylnie 250 kropli (12,5 ml) tj. 25 µg fenoterolu w ciągu 2 do 3 min.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.