GOOD
Poniedziałek, 30 listopada 2015r. • Andrzeja, Maury, Ondraszka

Edukacja seksualna


Edukacja seksualna - Chrześcijaństwo a seks

POSTAWY CHRZEŚCIJAN WOBEC PROKREACJI I EROTYKIPRAWOSŁAWIE, PROTESTANTYZM


Chrześcijaństwo to religia o ponad dwutysiącletniej historii. Wywierała i wciąż wywiera wpływ na ludzkie postawy wobec seksualności, erotyzmu, małżeństwa czy rodziny.


Postawy chrześcijan wobec problematyki prokreacji i erotyki można sprowadzić do kilku zasad:

♦ równość osobowa kobiety i mężczyzny,
♦ model związku monogamicznego
♦ oraz wyłącznie w nim dopuszczalne współżycie seksualne,
♦ a także zakaz masturbacji, jak też przedmałżeńskiego i pozamałżeńskiego seksu oraz
♦ zakaz seksu homoseksualnego,
♦ zakaz aborcji,
♦ wysoka ranga dziewictwa, cnoty,
♦ wysoka ranga czystości i seksualnej ascezy.Judaizm wniósł wiele do chrześcijaństwa:

A mianowicie normy dotyczące seksu, negatywną postawę wobec wyrafinowania oraz dewiacji seksualnych, monogamiczny model rodziny, patriarchalizm, silną pozycję głowy rodziny, uległość żony wobec męża, sakralizację życia rodzinnego.


Ze Starego Testamentu do chrześcijańskiej doktryny religijnej przeniknęły m.in.:

opis stworzenia człowieka, dzieje pierwszego grzechu (na długo uzasadniające wyższość mężczyzny i nieufność wobec kobiety), model kobiety wiernej, poddanej mężowi (Sara, Rebeka), zasady wychowawcze (przez karcenie i upominanie).


Nauka Chrystusa wprowadziła szereg nowych poglądów:

♦ zasadę nierozerwalności małżeństwa,
♦ wzmocnienie monogamiczności,
♦ życzliwy stosunek do życia rodzinnego oraz wobec kobiet,
♦ zmniejszenie rygoryzmu wobec tzw. kobiet upadłych,
♦ przykłady miłości ojcowskiej.


Święty Paweł wprowadził w doktrynę chrześcijańską duch rygoryzmu żydowskiego, np

♦ przyznawał wyższą pozycję mężczyźnie,
♦ głosił ideę posłuszeństwa dzieci,
♦ celibat uznawał za słuszną formę życia,
♦ występował przeciw rozwodom, wyrafinowaniu seksualnym, homoseksualizmowi oraz kazirodztwu.


Późniejsze wskazania Ojców Kościoła wprowadziły pojęcie sakramentu małżeństwa.

Dzięki temu wzrósł wpływ Kościoła na regulację zachowań seksualnych, warunków powstania małżeństwa, oceny postępowania rodziców, dzieci i małżonków wobec siebie. Najważniejsze znaczenie w doktrynie chrześcijańskiej miał sakrament małżeństwa, uzasadniający nierozerwalność tego aktu, wspólnotę duchową małżonków i podporządkowanie rodziny normom religijnym.


W chrystianizmie należy wymienić trzy podstawowe, odmienne koncepcje rodziny:

♦ katolicką,
♦ prawosławną
♦ oraz protestancką.


NA GÓRĘ


PRAWOSŁAWIE

Prawosławie ma bardziej mistyczne, emocjonalne nastawienie i postrzega człowieka jako część wspólnoty.

Prawosławie mniej ingeruje w życie swoich wiernych, również w zakresie seksu, ciała i płci. Przyjmuje bardziej wyrozumiałą postawę np. dopuszcza możliwość udzielania rozwodów i zawieranie małżeństw przez przygotowujących się do stanu kapłańskiego (celibat obowiązuje biskupów), gdyż żonaci duchowni są pozytywnym przykładem wartości sakramentu małżeństwa.

Duchowość Wschodu silniej podkreśla wartość małżeństwa, kobiety, ciała, radości w życiu małżeńskim.

Płeć jest źródłem życia, zwycięstwem nad śmiercią, ponieważ mąż i żona żyją w dzieciach; dlatego ciało i płeć są świętością. Ukoronowanie w ceremonii ślubnej jest znakiem zwycięstwa życia. Drugie małżeństwo jest tolerowane jako wyraz wyrozumiałości dla ludzkiej słabości, kolejna szansa do zawarcia prawdziwego małżeństwa w Chrystusie, jeżeli pierwsze okazało się błędem. I dlatego obrzęd zawarcia drugiego małżeństwa ma charakter pokutny. Radość z pożycia seksualnego jest traktowana jako dobro w małżeństwie, asceza jest wyborem innej drogi życiowej. Stan duchowny oraz małżeński mają równą wartość. Antykoncepcji nie traktuje się jako sztucznych metod - o planowaniu rodziny decydują małżonkowie. Przerywanie ciąży jest niedopuszczalne.


PROTESTANTYZM

W protestantyzmie opinie Lutra były bardziej restrykcyjne wobec seksualności niż Kalwina.

 Protestancką doktrynę można sprowadzić do kilku zasad: małżeństwo jest stanem wyższym od zakonnego, jest bowiem stanem naturalnym, jest instytucją ludzką, służy prokreacji, wzajemnej pomocy, realizacji potrzeb seksualnych. Jego obowiązki i powinności określa państwowe prawo.

 Rozwód jest uzasadniony w przypadku zdrady, chorób, braku satysfakcji seksualnej, zmiany wyznania, czy złego traktowania przez małżonka.

Wierni sami decydują o sterowaniu płodnością i formach współżycia seksualnego. Nie są obojętne motywy, jakimi kierują się małżonkowie, stosujący antykoncepcję. Zapobieganie ciąży jest słuszne, jeżeli wymaga tego stan zdrowia kobiety lub warunki materialne. Przerywanie ciąży jest niedopuszczalne. Ewangelicy nie uznają małżeństwa za sakrament, bowiem nie było one ustanowione przez Chrystusa.


Hasła przygotowano na podstawie: Zbigniew Lew-Starowicz: Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny. Wrocław 1999
NA GÓRĘ
powrót do działu Edukacja seksualna