Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Leczenie raka płuca

Skuteczne leczenie raka płuca zależy od wczesnego wykrycia i odpowiedniego dobóru dostępnych metod leczenia - chirurgii, chemioterapii, radioterapii - informuje doc. dr hab. Maciej Krzakowski – kierownik Kliniki Nowotworów Płuc Centrum Onkologii w Warszawie; krajowy konsultant ds. onkologii ogólnej.
ROKOWANIE W RAKU PŁUCA

Rak płuca rozwija się skrycie, bez charakterystycznych objawów.


Dlatego rak płuca wykrywany jest na ogół zbyt późno. W momencie pojawienia się pierwszych zidentyfikowanych objawów - zaawansowanie choroby często przekracza możliwość skutecznego leczenia chirurgicznego.


W raku płuca szanse na wyleczenie są tym większe, im wcześniej choroba zostanie wykryta.

We wczesnych etapach zaawansowania choroby wysoce skuteczne jest wycięcie chirurgiczne guza nowotworowego z niezbędnym otoczeniem tkankowym. Im później wykryty nowotwór, tym większe ryzyko przerzutów i mniejsze szanse skutecznego leczenia chirurgicznego. Toteż dokładne określenie stopnia zaawansowania choroby jest ważne dla kwalifikacji do zabiegu chirurgicznego, jak też określenia rokowań na wyleczenie.


¬le rokuje stwierdzenie przerzutów nowotworowych do innych narządów.

O wysokim stopniu zaawansowania choroby świadczą zwłaszcza tzw. odległe przerzuty, np. do kości, wątroby, czy mózgu. Przerzuty, jak też nowotworowy wysięk w opłucnej wyznaczają tak wysoki stopień zaawansowania choroby, że sam zabieg chirurgiczny staje się bezskuteczny. Podobnie niekorzystnie rokuje rozpoznanie drobnokomórkowego raka płuca, gdyż ta choroba jest zwykle rozsiana, już w chwili rozpoznania. W zaawansowanych postaciach raka zaleca się więc często chirurgię skojarzoną z udziałem chemio lub/i radioterapii. Rośnie bowiem skuteczność nowych chemioterapeutyków i metod radioterapii. Dowodzi tego znaczny wzrost odsetka uleczeń przy pomocy nowych metod.


Czynniki rokownicze można uszeregować - od źle rokujących (niska punktacja) - do najmniej groźnych dla zdrowia (wysoka punktacja):

(1) istnienie odległych przerzutów,

(2) nowotworowy wysięk w opłucnej,

(3) istnienie drobnokomórkowego raka płuca

(4) przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia,

(5) istnienie nieoperacyjnego (nieoperowalnego) guza pierwotnego,
 
(6) przerzuty do węzłów chłonnych wnęki lub śródmiąszowych,

(7) guz pierwotny, dający się operować, naciekający na sąsiednie tkanki,
 
(8) guz pierwotny ograniczony do płuca,

(9) rak niedrobnokomórkowy.


ZAAWANSOWANIE CHOROBY – A ROKOWANIE WYLECZENIE RAKA PŁUCA

Rozpoznanie drobnokomórkowego raka płuca (3 poz. w rokowaniu wyleczenia)
 

Jeśli mamy do czynienia z drobnokomórkowym rakiem płuca (czynnik nr 3), to poza rzadkimi wyjątkami, nie jest on leczony chirurgicznie, gdyż w momencie rozpoznania zwykle już wystąpiły przerzuty (4). Po dokładnym rozpoznaniu i określeniu stopnia zaawansowania – stosuje się chemioterapię, a w przypadku zaawansowania choroby - również radioterapię.


Rozpoznanie niedrobnokomórkowego raka płuca (9)


Natomiast jeśli mamy do czynienia z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (czynnik nr 9) - to niezależnie o jego typu – płaskonabłonkowy, wielkokomórkowy, gruczolakorak – leczymy je podobnie, ponieważ przebieg choroby i skuteczność stosowanych terapii jest zbliżony. Do leczenia chirurgicznego kwalifikują się chorzy z niskim stopniem zaawansowania nowotworu, tj. w tzw. stopniach IA i IB, IIA i IIB oraz część chorych w stopniu IIIA. Toteż dokładne określenie stopnia zaawansowania choroby jest ważne dla kwalifikacji do zabiegu chirurgicznego, jak też określenia rokowań na wyleczenie.
Duże znaczenie rokownicze ma naciekanie guza na sąsiednie narządy. ( 7)

Mniej zagraża życiu chorego i daje lepsze rokowanie leczenia naciekanie guza nowotworowego (czynnik nr 7), na mniej istotne fizjologicznie narządy i tkanki (na ściany klatki piersiowej, przeponę, osierdzie). Gorsze rokowania dla zdrowia ma naciekanie guza nowotworowego na bardzo ważne życiowo narządy - serce, wielkie naczynia krwionośne (tętnice), tchawicę, itd.).


Przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia (4).

Przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia (czynnik nr 4) - położonych po przeciwnej stronie wobec guza pierwotnego określa się, jako zaawansowanie w stopniu IIIB, a przeżycie w tej grupie chorych jest tylko nieznacznie dłuższe, niż chorych z przerzutami odległymi. U chorych w lepszym stanie można w takich przypadkach rozważyć jednoczesną chemio i radioterapię. U chorych z przerzutami do węzłów chłonnych po stronie umiejscowienia guza (stopień zaawansowania IIIA) możliwe jest wyleczenie w przypadku dobrego staniu ogólnego. Znaczna część chorych w stopniu IIIA i nieliczni chorzy w stopniu IIIB są poddawani leczeniu chirurgicznemu łącznie z chemioterapią lub radioterapią. Szczególną szansą tych chorych jest poddanie się tzw. terapii skojarzonej składającej się z chemioterapii, radioterapii i zabiegu chirurgicznego.


Czynniki rokownicze można uszeregować - od źle rokujących (niska punktacja) - do najmniej groźnych dla zdrowia (wysoka punktacja):

(1) istnienie odległych przerzutów,

(2) nowotworowy wysięk w opłucnej,

(3) istnienie drobnokomórkowego raka płuca

(4) przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia,

(5) istnienie nieoperacyjnego (nieoperowalnego) guza pierwotnego,
 
(6) przerzuty do węzłów chłonnych wnęki lub śródmiąszowych,

(7) guz pierwotny, dający się operować, naciekający na sąsiednie tkanki,
 
(8) guz pierwotny ograniczony do płuca,

(9) rak niedrobnokomórkowy.


Końcowy etap postępowania diagnostycznego

Należy zbadać, czy istnieją odległe przerzuty lub nowotworowy wysięk w opłucnej w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca. Czynnik kompetencji lekarskiej w raku płuca
Zasadnicze znaczenie dla skutecznego leczenia chorego ma doświadczenie zespołu onkologów, zwłaszcza chirurgów i jakość przeprowadzonej operacji. Zwłaszcza, że do leczenia chirurgicznego kwalifikują się chorzy, u których nie stwierdza się przeciwwskazań do doszczętnego wycięcia miąższu płucnego wraz z guzem w zakresie, jaki jest konieczny dla całkowitego usunięcia nowotworu wraz ze wszystkimi okolicznymi węzłami chłonnymi.
RADIOTERAPIA W LECZENIU RAKA PŁUCANiekiedy nie można stosować chirurgii w raku płuca.


Przyczyną zaniechania chirurgii może być zły ogólny stan zdrowia chorego (niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, itp.) czy też brak zgody na leczenie chirurgiczne. Wówczas zamiast leczenia chirurgicznego chorzy są poddawani radioterapii, czyli napromienianiu o założeniu radykalnym.Jest to zwykle niewielka grupa chorych w stopniach I i II.


Radykalna radioterapia

Do radykalnej radioterapii kwalifikowani są chorzy z potwierdzonym histologicznie lub cytologicznie rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca, u których choroba jest ograniczona do jednej połowy klatki piersiowej, bez wysięku w jamie opłucnej zawierającego komórki nowotworowe i bez naciekanie ściany klatki piersiowej (poza chorymi z rakiem szczytu płuca). Warunkami bezpiecznego napromieniania radykalnego są dobry stan ogólny i dostateczna wydolność oddechowa.

Radioterapia uzupełniająca leczenie chirurgiczne.

Uzupełniająca radioterapia jest bezwzględnie wskazana u chorych w przypadkach tzw wątpliwego marginesu chirurgicznego (np. wątpliwości odnośnie doszczętności wycięcia węzłów chłonnych, nacieków w linii cięcia chirurgicznego). Wyniki ostatnio opublikowanych badań stawiają pod znakiem zapytania celowość innych wskazań do uzupełniającego napromieniania (np. napromieniania wszystkich chorych z zajęciem węzłów chłonnych).


Paliatywna radioterapia

Do paliatywnej radioterapii kwalifikują się chorzy z objawami, które upośledzają jakość życia (kaszel, krwioplucie, ból w klatce piersiowej, zespół żyły głównej górnej, utrudnienie potykania itp.) Radioterapia paliatywna może być rozważana również w związku z pojawieniem się przerzutów (zwłaszcza do mózgu i do kości). Obecnie przeważa pogląd, ze radioterapia paliatywna za pomocą podania pojedynczych wysokich frakcji naświetlania jest postępowaniem szybciej prowadzącym do uzyskania efektu łagodzącego i umożliwiającym krótszy pobyt w szpitalu. Ostatnio coraz szersze zastosowanie w paliatywnym leczeniu ma radioterapia dojamowa (brachyterapia) szczególnie u chorych z upośledzeniem drożności dróg oddechowych przez umiejscowiony wewnątrzoskrzelowo czy wewnątrztchawiczo komponent nowotworu.


notował Edward Ozga Michalski - 2002 r
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.